Found: 266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักโภชนาการคลินิกและการจัดการอาหารเบื้องต้นสำหรับโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติความรู้เบื้องต้นสำหรับพยาบ...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2561 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เลขเรียก641.5631 ว74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารบำบัดโรค : เอกสารการสอนชุดวิชา 70313 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 2529.
เลขเรียกRM216 .ส41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารบำบัดโรค : เอกสารประกอบการสอน / จินภา นราคร
ชื่อผู้แต่งจินภา นราคร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2536?
เลขเรียก641.563 จ35อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1 - 8 / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2529
เลขเรียก641.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 9-15 / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2529
เลขเรียก641.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา อาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียก641.563 ม565อ 4/2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค = Dietetics / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียกRM218 ส747อ 2529,641.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2526.
เลขเรียกRM218 ส71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ / พัชรี ตั้งตุลยางกูร
ชื่อผู้แต่งพัชรี ตั้งตุลยางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชนบท, 2538.
เลขเรียกWC503 พ524ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารต้านมะเร็ง / คูชิ, มิชิโอะ
ชื่อผู้แต่งคูชิ, มิชิโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคมทอง, 2537
เลขเรียก616.9 ค412อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของไตและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต / มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งโรคไตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2521.
เลขเรียก616.6 ร924ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ จักรพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.
เลขเรียกRA784 ส7 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมความสะอาด ปลอดภัย ของอาหาร : สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล / ผู้จัดทำ, อรสา เลิศสุโภชนวณิชย์, ...
ชื่อผู้แต่งอรสา เลิศสุโภชวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541.
เลขเรียกWA695 อ382ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินให้สวยสุขภาพดี / ศรีสมร คงพันธ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 253?
เลขเรียก641.302 ศ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารอายุวัฒนะตำรับพื้นบ้านจีน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2535
เลขเรียก641.302 อ14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา