Found: 1,221  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี / คณะผู้วิจัย สุรัสวดี หุ่นพยนต์ ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน้าที่และการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี [text] / วันฑูรย์ มีมงคล
ชื่อผู้แต่งวันฑูรย์ มีมงคล
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกวพ 361.37 ว428ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานอาสาสมัครญี่ปุ่นในประเทศไทย / [หน่วยอาสาสมัครญี่ปุ่นในประเทศไทย]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หน่วย, [2529?]
เลขเรียกHV413 อ673
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2545.
เลขเรียก610.730698 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล / [คอมแพคดิสก์] ทีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., 2545.
เลขเรียกWA545 ส6ร 2545,362.104257 ย321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลโครงการ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาปีการศึกษา 2528 / วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภา...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา.
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา, 2528.
เลขเรียก302.3 ว585ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา กญ 323 งานอาสาสมัคร และ กิจกรรมเยาวชน = AE 323 Voluntary and youth activity /...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ เสนาสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตร, 2529.
เลขเรียก362.73 ส942อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การสร้างจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย สงขลา / อัจฉรา รัตนม...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา รัตนมา ปาลิตา เอกอุรุ ธัยพร อริยะเศรณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย สงขลา , 2555.
เลขเรียก361.8 อ212 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit / กระบวนการ, มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ชลลดา ทองทวี ; เร...
ชื่อผู้แต่งมิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียก302.14 ม561ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร / มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ชลลดา ทองทวี
ชื่อผู้แต่งมิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียก302.14 ม 641 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้แจงการจัดทำคำขออาสาสมัคร / งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, 2528.
เลขเรียกHV40 ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตอาสา : คู่มืองานอาสาสมัครในเมืองไทย ใคร ๆ ก็ทำได้ [จุลสาร] / โดย กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2552.
เลขเรียกHN ส6จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตอาสา [จุลสาร] / วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ และ เกศินี จิรวณิชชากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มปพ. , 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตอาสาสมัครในโครงการอาสามัครดูแลผู้สูอายุที่บ้านอาเซียนโฮมแคร์ จังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งพรรณนภัสส์ ภูแผ่นนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 352.78 พ263ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา