Found: 4,857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537.
เลขเรียก690 ว754ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและพยากรณ์ความต้องการอาคารสถานที่เรียนของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาของอำเภอเมือง จังหวัดสมุท...
ชื่อผู้แต่งธัญญา เศรษฐชัย
พิมพลักษณ์2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณเหล็กเสริมของอาคารระสา ระยะที่ 2 Bar list ภาครายการคำนวณ [electronic resource] / กฤษฏา บุ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุญเลิศนิรันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของโรงเรียนในโครงการมัธยมแบบประสม / วิรัชพร ทับทิม = The utilization of s...
ชื่อผู้แต่งวิรัชพร ทับทิม
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552.
เลขเรียก690.21 ก768ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกพิธีเปิดอาคาร สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกภน 647.9623 ค1411ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสำคัญเพื่อการพิจารณาในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ = Important Factors for Consid...
ชื่อผู้แต่งการุณย์ จันทรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2547.
เลขเรียก690 ก226ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาคารสูง / เจษฎา แสงนาค และคณะ
ชื่อผู้แต่งเจษฏา แสงนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2539.
เลขเรียก690 จ258ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ / เทศบาลเบตง.
พิมพลักษณ์ยะลา : เทศบาลเบตง, [2553?]
เลขเรียก727 อ592
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีอาคาร / เกชา ธีระโกเมน
ชื่อผู้แต่งเกชา ธีระโกเมน
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก690.1 ก751ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเอกสารมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลังผ่านระบบเครือข่าย [electronic resource...
ชื่อผู้แต่งประคอง ร่มโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประโยชน์ใช้สอยของอาคารเรียน (ร.4ก) อาคารนอน (น.4ข) อาคารวิทยาศาสตร์ (ว.6) / ปริญญา อังศุสิง...
ชื่อผู้แต่งปริญญา อังศุสิงห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2520?].
เลขเรียก727.3 ป173ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก / สมศักดิ์ คำปลิว
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ คำปลิว
เลขเรียก693.5 ส282ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน = Energy saving in building design / โดย ตรึงใจ บูรณสมภพ, มนัส...
ชื่อผู้แต่งตรึงใจ บูรณสมภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [25--?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา