Found: 6,520  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับอากาศ/ อัครเดช สินธุภัค.
ชื่อผู้แต่งอัครเดช สินธุภัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540.
เลขเรียกTH 7687.5 อ474ก 2540,697.93 อ474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กำลังทางอากาศ กับความมั่นคง : จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2540 ณ กองบิน 1 นครราชสี...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กำลังทางอากาศกับความมั่นคง (2540 : นครราชสีมา)
เลขเรียกUG628 ก525 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร / สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก613.5 ส293ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด / กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2543?]
เลขเรียกTD889 ม435 2543?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องสภาพอากาศ / มิรันดา บาวเวอร์.
ชื่อผู้แต่งบาวเวอร์, มิรันดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฟาร์อีสตันลิเกชั่น, 2538.
เลขเรียกQ158.5 บ294ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมตำแหน่งของสายอากาศ = An antenna position control system / โดย เรืองชัย บรรดาศักดิ์ไพศาล,...
ชื่อผู้แต่งเรืองชัย บรรดาศักดิ์ไพศาล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศ / รอบิน เคอร์รอด ; ภาพประกอบโดย เท็ด เอแวนส์ ; ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี, แปล
ชื่อผู้แต่งเคอร์รอด, รอบิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียก551.6 ค59ล ค.ศ. 2000 [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพื้นฐานของสายอากาศ/ พรเทพ สรนันท์
ชื่อผู้แต่งพรเทพ สรนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2549.
เลขเรียก621.3824 พ17ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนเกี่ยวกับอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก363.7392 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันฝนฟ้าอากาศ / บัญชา ธนบุญสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553.
เลขเรียกQC981 บ62,551.5 บ253ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยา / สุวพันธ์ นิลาบน.
ชื่อผู้แต่งสุวพันธ์ นิลาบน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกQC861.2 ส75 2539,551.5 ส869อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่ออากาศเป็นฆาตกร / ไสว บุญมา.
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกTD883 ส59,WA 754 ส297ม 2554,363.7392 ส996ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์สายอากาศคอนเนอร์รีเฟล็กเตอร์ ที่ควบคุมทิศทางด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-5 [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล อุ่นสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผันแปรของอุณหภูมิในประเทศไทย = Variation of temperatures in Thailand / โดย นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์...
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองภูมิอากาศ, 2532.
เลขเรียกQC995.46 น131 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศ เอฟเอ็ม = Studies of commercial FM antennas / โดย เกรียงศักดิ์ อิทธิต...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อิทธิตานนท์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา