Found: 767  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคในการเลือกซื้ออัญมณี ทับทิม แซปไฟร์ มรกต หยก / ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549]
เลขเรียกส.ร. 553.8 ป113ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย เชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลอย = Handboo...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2555].
เลขเรียก739.27 พ534ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมภาพพลอยแท้พลอยเทียม / สุมาลี เพทโสพรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เทพโสพรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอัญมณีวิทย์ (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกQE392 .ส76 2545,553.8 ส842ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินค่าและราคาอัญมณี : เอกสารประกอบการสอน / กาญจนา ชูครุวงศ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ชูครุวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.
เลขเรียกHD9747 ก425 2541,739.27 ก425ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสีของพลอยเพทายโดยกรรมวิธีการเผา = Color development of zircon by heat treatment / อรุณี...
ชื่อผู้แต่งอรุณี เทอดเทพพิทักษ์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : วิทยาลัยอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี, 2550.
เลขเรียก553.84 อ292ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมาตรฐานสีของพลอยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี : ชุดทับทิม = Grading color kits for gemstone in...
ชื่อผู้แต่งอรุณี เทอดเทพพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี, 2550.
เลขเรียก553.84 อ418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตามล่าพลอยเมืองจันทร์อัญมณีสุดขอบฟ้า [videodisc] / ผลิตโดย บริษัททีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าอัญมณี = Research and development for add valua...
ชื่อผู้แต่งตรีเดชน์ กิตติอัชวาลย์
พิมพลักษณ์[ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ; นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม], 2556.
เลขเรียกTS725 ต46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัย อัญมณี / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2520.
เลขเรียก338.278 ศ57ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้อัญมณีและเครื่องประดับ / สำนังานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนังานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนังานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, 2550
เลขเรียก553.8 ส636อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัญมณีและ เครื่องประดับ [จุลสาร] / กมลลักษณ์ โตสกุล
ชื่อผู้แต่งกมลลักษณ์ โตสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพ, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนฆาตกรรมภูมิปัญญาพลอย (ใน)ไทย / จำรูญ แสงน้ำไทย
ชื่อผู้แต่งจำรูญ แสงน้ำไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ห้างศูนย์วิจัยและทดสอบอัญมณี, 2548.
เลขเรียก553.8 จ369ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่อัญมณีเบื้องต้น : คู่มือการสอนวิชา 31433 / จัดทำโดย จักรกฤษณ์ ศิริรักษ์.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ศิริรักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
เลขเรียก553.8 จ216ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของสภาวะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี / อัญช...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี อุทัยไขฟ้า
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2553
เลขเรียกวจ 553.84 อ622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องโลกภายในทับทิมและแซปไฟร์ / จิรยุทธ วจนะถาวรชัย
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ วจนะถาวรชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอไอจีเอส แล๊บ, 2555.
เลขเรียก553.84 จ489ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา