Found: 510  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการอนามัยโรงเรียน = School health service / จุฬาภรณ์ โสตะ (ตรีโอษฐ์)
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ โสตะ (ตรีโอษฐ์)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกLB3405 จ679,WA350 จ679 2539,371.71 จ492ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโปรแกรมสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร / เอ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร เสาวลักษณ์ 2502-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสุขภาพในโรงเรียน / ฟอง เกิดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2524.
เลขเรียกLB3405 ฟ154 2524,371.7 ฟ19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสุขภาพในโรงเรียน / วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์, ศิริวรรณ ทองมิตร, เฉิดฉันท์ศิริ บัวประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ วิทยวิโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [252-].
เลขเรียกLB3405 ว735,371.7 ว735ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนามัยชุมชน = Community health / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
เลขเรียก613 พ525อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาโครงการสุขภาพในโรงเรียน / บุษบา จันทร์ผ่อง
ชื่อผู้แต่งบุษบา จันทร์ผ่อง
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540.
เลขเรียกLB3409.T5 บ675,WA350 บ675อ 2540,371.71 บ45อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการสาธิตการล้างมือและแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ [Text] โดย ลีลานุช สุเทพารักษ์, ...
ชื่อผู้แต่งลีลานุช สุเทพารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2544
เลขเรียก613 ล237ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน / วัชชิรา ศักดิ์สนิท
ชื่อผู้แต่งวัชชิรา ศักดิ์สนิท
เลขเรียก371.71 ว376ป 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการพัฒนาการอนามัยชุมชน / บุญเลิศ สุวรรณเสนีย์
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ สุวรรณเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2516.
เลขเรียก614 บ43ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานอนามัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 / นันทชา กลางประ...
ชื่อผู้แต่งนันทชา กลางประพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสุขภาพในโรงเรียน / จินตนา สายุทธพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งจินตนา สรายุทธพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก371.7 จ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนสุขศึกษาในโรงเรียน = Planning for Health Education in schools / ศรีน้อย โพวาทอง, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2512.
เลขเรียก371.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราชุดวิชาสุขศึกษา ป.กศ.
ชื่อผู้แต่งทองย้อย ฉายศรี.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : สื่อการค้า, 2506
เลขเรียก371.7 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน, แบบเรียนพลานามัย ชั้นประถมปีที่ 3 / เฟื่องฟุ้ง เครือตราชู.
ชื่อผู้แต่งเฟื่องฟุ้ง เครือตราชู.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2506.
เลขเรียก371.7 ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความการให้การศึกษาเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เวชศึกษา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2536
เลขเรียก371.7 ก176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา