Found: 5,610  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน...
ชื่อผู้แต่งราตรี ทองเหี่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด / ศุภนนท์ ผลแก้ว
ชื่อผู้แต่งศุภนนท์ ผลแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ตามความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน...
ชื่อผู้แต่งวีรยุทธ มนประณีต
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกวพ 352.14 ว833ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร...
ชื่อผู้แต่งรัตนา รักการ
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2545.
เลขเรียกJS7403.A8 ร375ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา / บุญลือ วรรณ...
ชื่อผู้แต่งบุญลือ วรรณวนอมร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระ...
ชื่อผู้แต่งพิสูจน์ ตรีอินทอง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกJS7153.4.A1 พ787ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" / ...
ชื่อผู้แต่งกัมพล สุภาแพ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหนองแสง อำเภอวาปีทุม จังหวัดมหาสารคาม = R...
ชื่อผู้แต่งกิตติพร ทิพศรีราช
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 352.14 ก674บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ส...
ชื่อผู้แต่งสมพร บุญลูน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกศ 44/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี / ไพวั...
ชื่อผู้แต่งไพวัลย์ ออมทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี [text] / วรรณพ...
ชื่อผู้แต่งวรรณพัสส์ หาญกุล
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวพ 352.14 ว253ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในความคาดหวังของประชาชน : ศึกษากรณ...
ชื่อผู้แต่งภานุ ธรรมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541.
เลขเรียก352.0073 ภ446ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาเหตุการตัดสินใจเลือกคนพื้นราบเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภออม...
ชื่อผู้แต่งวรวัจน์ บุญญผลานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
เลขเรียกว/ภน 352.17 ว177ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต., รูปแบบการจัดทำงบประมาณแบบแผนงาน/โครงการ / กองรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542.
เลขเรียกJS7404 อ884 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลตำบลกุยเหนือ / อุมาพร วงแหวน
ชื่อผู้แต่งอุมาพร วงแหวน.
พิมพลักษณ์เพชบุรี : ม.ป.พ. , ; 2543
เลขเรียก352.1409593 อ846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา