Found: 18,456  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ = Organization theor / ศิริพร เชาวลิต
ชื่อผู้แต่งศิริพร เชาวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555
เลขเรียก658.1 ศ463ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 / นิตยา เงินประเสริฐศรี
ชื่อผู้แต่งนิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHD38.15 น577ล,658 น73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและพฤติกรรมองค์การ / เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกHD58.7 ส945,658.4 ส85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ = Organization development / ฐานกุล กุฏิภักดี.
ชื่อผู้แต่งฐานกุล กุฏิภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก658 วฐ28ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ / นิตยา เงินประเสริฐศรี.
ชื่อผู้แต่งนิตยา เงินประเสริฐศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHD38.15 น577 2541,658 น34ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ
ชื่อผู้แต่งสมยศ นาวีการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2547
เลขเรียกHD37 ส274ท 2547,658.4 ส16ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมองค์การ = Organization behavior / สมใจ ลักษณะ.
ชื่อผู้แต่งสมใจ ลักษณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542.
เลขเรียกHD58.7 .ส425 2542,658.3 ส16พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์ = Organization theory : multi-paradigm perspectives / ทิพวรรณ...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ดี.เค.ปริ้นติ้งเวลด์, 2556
เลขเรียกHD 37 .T5 ท36ท 2556,658.4 ท367ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ / นิตยา เงินประเสริฐศรี.
ชื่อผู้แต่งนิตยา เงินประเสริฐศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกHD37.T4 น645 2544,658 น34ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ดี.เค.ปริ้นติ้งเวิล์ด, 2558.
เลขเรียกHD37.T5 ท6ท 2558,658 ท478ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมองค์การ / กรองแก้ว อยู่สุข
ชื่อผู้แต่งกรองแก้ว อยู่สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHD58.7 ก321 2537,658.3 ก-พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและปัญหาในองค์การ / อุทัย บุญประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งอุทัย บุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ภาควิชาบริหารการศึกษา] คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกHD37.T5 อ819 2531,658.4 อ44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
ชื่อผู้แต่งกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเชั่น, 2558.
เลขเรียกHD 58.8 ก412ก 2558,658.4 ก248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ = Organization development / สุนันทา เลาหนันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา เลาหนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2548.
เลขเรียก658 ส816ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา