Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ / เนื้อหาและเรียบเรียง บรรเจิด สิงคะเนติ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2548.
เลขเรียกKPT2070 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร / อภิงค์ญฏา วงษานุทัศน์. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกJQ1747 อ462 2548,328.32 อ462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐบาลอเมริกัน : รัฐสภา / เจอรัล ดับบลิว จอห์นสัน ; แปลโดย กมล สมวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, เจอรัล ดับบลิว.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2508.
เลขเรียกJK1021 .จ5,353 จ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Socialist Republic of Vietnam/ ศร...
ชื่อผู้แต่งศรีประภา เพชรมีศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2557.
เลขเรียกJQ831 ศ223 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนนิติบัญญัติ / ปกรณ์ นิลประพันธ์
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ นิลประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียก328.3 ป 007 ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีน= People's republic of Chaina/ จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียก320.951 จ472ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ / ชาติ ชัยเดชสุริยะ
ชื่อผู้แต่งชาติ ชัยเดชสุริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสารอัยการ, 2556.
เลขเรียกKPT126 ช221 2556,345.0103 ช516ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไคย : การดำเนินของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
เลขเรียกJF511 บ131,328.3 ว3211บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Socialist Republic of Vietnam / ศรีประภา เพชรมีศรี
ชื่อผู้แต่งศรีประภา เพชรมีศรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ831 ศ223 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ = Republic of the Union of Myanmar / ดุลยภาค ปรีชารัชช
ชื่อผู้แต่งดุลยภาค ปรีชารัชช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ751.A58 ด728 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตั้งรัฐสภาแห่งใหม่ / เสนอโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.
เลขเรียกHT169.T5 ค936 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาสภา / คณิน บุญสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียกJQ1741.A25 ค27 2556,328.03 ค132ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบรัฐสภาไทย : ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)-สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) = Thai...
ชื่อผู้แต่งศรชัย ท้าวมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกJQ1747 ศ42 2549,328.593 ศ42ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชอาณาจักรไทย = Kingdom of Thailand / ลิขิต ธีรเวคิน.
ชื่อผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ล6ร 2557,320.9593 ล413ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา