Found: 610  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต / โดย ศุภมาศ ณ ถลาง.
ชื่อผู้แต่งศุภมาศ ณ ถลาง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551.
เลขเรียกZ665 ศ711 2551,027.8 ศ711ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปราบศัตรู
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 027.8223 อ372ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน / กุหลาบ ปั้นหลายนาค.
ชื่อผู้แต่งกุหลาบ ปั้นหลายนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุรียาสาส์น, (253-).
เลขเรียก027.8 ก741ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องดีดีจากห้องสมุด : กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ / สำนักวิชาการและมาตรฐ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกส.ร. 027.8 ค1411ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526
เลขเรียก027.82593 ก463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานห้องสมุด 2 (ช 0246) / วีระวรรณ วรรณโท.
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ วรรณโท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2551.
เลขเรียก027.8 ว237อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน : ระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกZ675.S3 ค695 2543,027.8222 ว546ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Library performance evalu...
ชื่อผู้แต่งภิญญาพัชญ์ การิยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 027.8 ภ333ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านไร่อ้อยสู่มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี / วิสุทธิ์ ไชยปิน
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ไชยปิน
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555
เลขเรียกZ 675.S3 ว794ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน / เดช เผ่าน้อย
ชื่อผู้แต่งเดช เผ่าน้อย
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2530
เลขเรียก027.8 ด823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดโรงเรียน : ทฤษฎีและปฏิบัติ พวา พันธุ์เมฆา [Text].
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรสยามการพิมพ์ 2528.
เลขเรียก027.8 พ476ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ขันประโคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน / พวา พันธุ์เมฆา.
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522.
เลขเรียกZ675.S3 พ5,025 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็...
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เขตการศึกษา 12 กรมสามัญศึกษา, 2542.
เลขเรียกZ675 S3 บ34 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา