Found: 1,280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสุริทอง ศรีสะอาด
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียกZ675.U5 ส859 2544,027.7 ส859น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดมหาวิทยาลัย / คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัย, 2515.
เลขเรียกZ675.U5 จ77,027.7 จ249ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-library [CD ROM] : สาธิตบริการฐานข้อมูลบน UniNet / สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547.
เลขเรียกZ675 E4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ = Plan...
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย / ธิดา โพธิพุกกณะ = Feference service...
ชื่อผู้แต่งธิดา โพธิพุกกณะ
พิมพลักษณ์2515.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดด้านการเกษตรในประเทศไทย / จันทิภา พุ่มจันทร์ = Agricultural Libraries in Thailand / Chantip...
ชื่อผู้แต่งจันทิภา พุ่มจันทร์
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2529 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2527?].
เลขเรียก027.7593 ก 645 น 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำชมเชยของผู้ใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / ภัทราวรร...
ชื่อผู้แต่งภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ์.
พิมพลักษณ์2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Perception and ...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก020.2854678 ว948ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งนภา มิ่งนัน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก021.7 น162ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการออกแบบอาคารที่มีต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน / กันยา วสุธารัตน์ = Impact of b...
ชื่อผู้แต่งกันยา วสุธารัตน์ 2512-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / นัยนา อรรจนาทร
ชื่อผู้แต่งนัยนา อรรจนาทร.
พิมพลักษณ์เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเลย, 2550
เลขเรียก027.7 น435ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / ยุพิน เตชะมณี
ชื่อผู้แต่งยุพิน เตชะมณี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
เลขเรียกZ675.U5 ย421,027.7 ย421ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา