Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานหัตถกรรมได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ และคนอื่นๆ ...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เพรสคอทท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
เลขเรียก746 ช048ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมุกบ้านติ้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบ้...
ชื่อผู้แต่งสรวงพร กุศลส่ง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกTT699 ส341ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำหมอนพื้นบ้านอิสานจากผ้าลายขิด
ชื่อผู้แต่งวิไล คุณานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์ยโสธร : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, [253-?]
เลขเรียก746.97 ว37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ / สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2554
เลขเรียกTT848 ง299 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าไทย : วิบูลย์ ลี้สุวรรณ [text] พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2530
เลขเรียก746 ว35ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานทอ / ยุพินศรี สายทอง.
ชื่อผู้แต่งยุพินศรี สายทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียกTT848 .ย75,746.1 ย421ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพธิ์ค้ำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ( 437 43...
ชื่อผู้แต่งวิจิตร อินทสิทธิ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ305.4 ว522ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสู่หัตถกรรมผ้าทอจังหวัดลำพูน / บรรณาธิการ ไซม่อน โชติอนันต์ พลตื้อ
พิมพลักษณ์ลำพูน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, 2557?
เลขเรียกภน 746 ส554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 25-
เลขเรียก746.14 ส363ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไหมในชนบท / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [254-].
เลขเรียก746.14 ร425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเขตพัฒนา / กองพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. กองพัฒนาสังคม. เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท.) : กรมการพัฒนาชุมชน, 2538.
เลขเรียก746 ก169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งทอไทย / เรียบเรียง กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทเมจิกไลน์ จำกัด, [2534?]
เลขเรียก677.02 ก268ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถานารีอาเซียน ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี บูรณาก...
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ ล.ทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกTT848 ธ64 2558,ส.ร. 746.14 ธ3711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งท...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกTT848 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉี...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก746 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา