Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายเปลี่ยว / ชั้นทิพย์ วรศักดิ์กัญญา.
ชื่อผู้แต่งชั้นทิพย์ วรศักดิ์กัญญา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก294.3 ช ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เรื่อง นิทานนานชาติ สอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ นายมิตรและศัตรู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันลือธรรม, 254-
เลขเรียก398.2 ร28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ชาวพุทธ / ธัมมานุสารี
ชื่อผู้แต่งธัมมานุสารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก294.3911 ธ116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ (ย่อจากคำบรรยายอบรมผู้พิพากษา 2499) / ของท่านพุทธทาส.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนา, 2524.
เลขเรียกBQ4150 พ7ค 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ (ย่อจากคำอบรมผู้พิพากษา ปี 2499) / ของ ท่านพุทธทาส.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนา, [2508?]
เลขเรียกBQ4150 .พ76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร / เรียบเรียงโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2555.
เลขเรียกBQ4070 พ171 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดกตัญญู / ร. บุนนาค
ชื่อผู้แต่งร. บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2529
เลขเรียก294.308 ร111ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัฆปริณายก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535.
เลขเรียกBL1455 ส243ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลธรรมเทศนา / หลวงพ่อปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งหอง ลันไธสง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก372.84 ห373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายแล้วไปไหน พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณุโณ) [Text]
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร จิตวณฺโณ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ชวนพิมพ์ 2551
เลขเรียก294.31883 พ336
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาคืออะไร / พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินทปัญโญ)
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม อินฺทปัญฺโญ), 2449-2536.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและศาลแขวงพระนครธนบุรี กระทรวงยุติธรรม, 2501.
เลขเรียกBQ4055 .พ465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซียมซีพุทธ : อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = Roots of Asia / อำนาจ กลั่นประชา.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ กลั่นประชา.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว, 2554.
เลขเรียกBQ4570.P73 อ225 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม = Hormony Engagement in the Suffi...
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ สุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 294.315 ส272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูของครูในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / วรวิทย์ อัค...
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ อัคราภิชาต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก372.84072 ว281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา