Found: 166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นริ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ บุญชู
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์ = Newpaper reading / วิวัฒน์ ใจเที่ยง
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ใจเที่ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537
เลขเรียก070.172 ว742ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับใหม่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ = New techniques for reading newspaper / ไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิก...
ชื่อผู้แต่งไกรคุง อนัคฆกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [253-?]
เลขเรียกPE1121 ก975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ.25 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527-2538.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ ปี 25...
ชื่อผู้แต่งวันดี ธรรมวีระพงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518.
เลขเรียกPN5449.ท9 ว61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้ เพื่...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง แก้วรากมุข 2499-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทย : บทวิเคราะห์และดรรชนีค้นเรื่อง ประจำปี 2528 / หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หอสมุดกลาง สาถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก015.593 จ682ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย / จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555.
เลขเรียกPN4748.T5 จ278 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลเบื้องต้นการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ... สำนักงานสถิติแห่งชาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2548-
เลขเรียก028 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับใหม่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ = New Techniques for Reading Newspaper / ไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิก...
ชื่อผู้แต่งไกรคุง อนัคฆกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2540.
เลขเรียกLB1050.2 ก9ค,428 ก 986 ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสนใจเนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวันของผู้อ่านในหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา / มาลัยวัลย์ ภัสสรโยธิน = Phayao...
ชื่อผู้แต่งมาลัยวัลย์ ภัสสรโยธิน 2493-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2532 = Report of the newspaper reading survey 1989 / กองคลัง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียก001.5430212 ส184ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลเบื้องต้นการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 25... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-
เลขเรียก302.2322 ส 088 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / จริยา สงวนจิตร แ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สงวนจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534
เลขเรียก028.9 จ167ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างชุดการสอน วิชาการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏนค...
ชื่อผู้แต่งพยอม ก้อนในเมือง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2538
เลขเรียกวจ 371.32 พ216ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา