Found: 27,681  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวชมหนังสือเก่า / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียกZ1029 .อ75 2541,094.2 อ893ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือ / เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540
เลขเรียก741.64 ย547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสอดคล้องด้านเนื้อหาของหนังสือตำราสาขาการบริหารการศึกษาในห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งผิวพรรณ จันทร์หอม
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกLB2805 ผ453ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือ / เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง, ผู้แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540
เลขเรียกZ116.A3 ย75 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสือ = Book design / Bruce R. Cahill ; เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง, แปล
ชื่อผู้แต่งคาฮิล, บาร์ค อาร์
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียก070.573 ค 588 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอหนังสือ : รวมบทความเกี่ยวกับหนังสือ / โดย กาญนาคพันธุ์ และคนอื่น ๆ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนาคพันธุ์ (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2523.
เลขเรียก028.1 ก23ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 229/2538 เรื่อง การกำหนดหนังสือสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538.
เลขเรียก025.21 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 255/2538 เรื่อง การกำหนดหนังสือสำหรับใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตาม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538.
เลขเรียก025.21 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายการหนังสือ 2556-57 / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก025 ส691ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กดื้อชื่อน้องฟิวส์ = Stubborn boy name Phil : หนังสือนิทานภาพ Pop-up ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / ...
ชื่อผู้แต่งสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553].
เลขเรียกPZ90.ท9ฮ94 ส772 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราสร้างโลก / ภาพประกอบโดย เลขคณิต,นามแฝง
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ ตรงกมลธรรม.
เลขเรียกย ส37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 Book awards 2010 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกZ1035.A1.ท9 ห144 2553,028.1 ห144 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชา 50 เล่มเกวียน / สฤณี อาชวานันทกุล.
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกZ1035.A1 ส43,028.1 ส357ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าร้านหนังสือ / เรื่อง สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ; ภาพวาดและคอลลาจ จักกาย ศิริบุตร ; ภาพถ่าย พรพจน...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : GM BOOKS, 2554.
เลขเรียกZ464.ท9 ส73,381.45002 ส46ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา