Found: 520  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าสู่การพนัน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวร...
ชื่อผู้แต่งสมพัฒน์ ธิปโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 363.42 ส166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนองบัวลำภู / เสรี อุ่นยวง.
ชื่อผู้แต่งเสรี อุ่นยวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2543.
เลขเรียกDS589.ห4 ส74,915.935904 ส57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
เลขเรียก333.72 ฐน199นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนบ้านชมภูทอง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : รายงา...
ชื่อผู้แต่งบุญหลาย ศรีมุงคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 332.02402 บ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี จังหวัดหนองบัวลำพู / [คณะผู้จัดทำ ไพรัช บุญทองอ่อน ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, [2546]
เลขเรียกDS589.ห1425 ก832 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี.../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู : สำนักงาน, 2538-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596นล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดหนองบัวลำภู / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียก333.7615 ค695นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้สิน: กรณีศึกษาบ้านกุดเต่า ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังห...
ชื่อผู้แต่งดาว ทาบทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 332.02402 ด27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู [electronic resource] ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดหนองบัวลำภู / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541.
เลขเรียกSB108.ท9ห4 ก44,333.335 ก17นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนองบัวลำภู / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2544.
เลขเรียก900 ค121ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดหนองบัวลำภู = Population and housing census Changwat Nong Bua ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก304.6021 ส694นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Nong Bua Lamphu [map] = อำเภอหนองบัวลำภู / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, [2512].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพหนี้สินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จั...
ชื่อผู้แต่งดาว นามบัณฑิต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น จังหวัดหนองบัวลำภู / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียก631.4 ก58ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา