Found: 135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการค้าอาหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งธีระพล ปรารมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542
เลขเรียก371.716 ธ237ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการประปา ห้องส้วมและโรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษานอกเขตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทย์ ...
ชื่อผู้แต่งวิทย์ แก้วเกษม.
พิมพลักษณ์2517.
เลขเรียก372.17 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการอนามัยโรงเรียน = School health services / เรียบเรียงโดย นิภา มนุญปิจุ, วสันต์ ศิลปสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนิภา มนุญปิจุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520.
เลขเรียก371.712 น623บ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของงานสุขศึกษาในสถานศึกษา / คณะอนุกรรมการสุขศึกษา สายการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสุขศึกษา, 2525.
เลขเรียก371.7 ม24
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสุขาภิบาลโรงเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2531.
เลขเรียก371.71 ห321 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสุขภาพในโรงเรียน / กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [252?].
เลขเรียกLB3405 ค692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สถานการณ์และการบริหารจัดการด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกTX537 ศ336ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียน / จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งจินตนา สรายุทธพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2535?].
เลขเรียก371.71 จ 535 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนสุขศึกษาในโรงเรียน / ซี. อี. เทอเนอร์ ; [แปล] โดย ศรีน้อย โพวาทอง.
ชื่อผู้แต่งเทอเนอร์, ซี. อี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การศึกษา สหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก, 2512.
เลขเรียก613 ท669ก 2512 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา 181 โครงการสุขภาพในโรงเรียน ตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู / อัญชลี แ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี แจ่มเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2520
เลขเรียก371.71 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมบุคลากรระดับโรงเรียน สุขอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิต / โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานผ่านกระบวน...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, [252-]
เลขเรียกLB3405 ค695ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมบุคลากรระดับโรงเรียน สุขาภิบาล / โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2529.
เลขเรียกLB3405 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมบุคลากรระดับโรงเรียน สุขาภิบาล / โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2529.
เลขเรียกLB3405 ค695 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขศาสตร์ของโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งเอื้อ บุษปะเกศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2496
เลขเรียก614 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา