Found: 22,649  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของครัวเรือนที่ดูแลคนสองวัย ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี [text] / กิ่...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว ดุงแก้ว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกวจ 613 ก632พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [text] ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ อัครปัญญาพาณิชย์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกวจ 613 ว378พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ [text] / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
เลขเรียกRA776.9 จ225พ 2562,W85 .จ624 2562,613 จ225พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ. 25.. ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-.
เลขเรียก368.382 ส 088 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-7 = Statistics and research i...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก610.72 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 8-15 = Statistics and research ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2559
เลขเรียก610.72 ส747อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ / บรรณาธิการ, มัลลิกา มัติโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534.
เลขเรียกWA390 น927 ชุดที่ 1 2534,614.027 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ : กรณีศึกษา ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / ประจักษ์ แก...
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 9000001 / คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2555.
เลขเรียก613 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน : การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิต / สำนักงานแลัดกระทรวงสาธารณสุข กอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540.
เลขเรียกRA776 ค695 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ, 2548
เลขเรียกW225.JT3 ค695 2548,368.382 ส691ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา / วาทิต อุตอามาตย์
ชื่อผู้แต่งวาทิต อุตอามาตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 2536
เลขเรียก613 ว462ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายบัตรประกันสุขภาพไปปฏิบัติศึกษากรณี จ. ร้อยเอ็ด : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งจำนัล โคติวงศ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สถาบัยบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, (ม.ป.ป).
เลขเรียกวจ 353.6 จ215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ เล่มที่ 1 / ชุติมา อรรคลีพันธุ์, ชะเอม พัชนี และ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา อรรคลีพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558
เลขเรียก613 ช737ผ ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม / ภูษิต ประคอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555
เลขเรียก368.382 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา