Found: 2,506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุกรและการผลิตสุกร = Pig and pig production / วันดี ทาตระกูล.
ชื่อผู้แต่งวันดี ทาตระกูล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา โครงการตำรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกSF396.5 .ว63 2546,636.4 ว429ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธุรกิจฟาร์มสุกร / เมธา ขวยเจริญ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์, [2555?]
เลขเรียก636.4 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการจัดการสุกร = Swine production and management / บุญลือ เผือกผ่อง.
ชื่อผู้แต่งบุญลือ เผือกผ่อง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก636.41 บ243ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสุกร / ไชยา อุ้ยสูงเนิน.
ชื่อผู้แต่งไชยา อุ้ยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, [2532?].
เลขเรียกSF395 ช94 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารเลียรางของบริษัทอาหารเอกชน กับอาหารที่ผสมเองในฟาร์ม = A comparison on ...
ชื่อผู้แต่งปริวัฒน์ คุ้มสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกสก39/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงสุกร / ธำรงศักดิ์ พลบำรุง.
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ พลบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียก636.4 ธ 734 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงหมูสมัยใหม่ / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง09, 2537
เลขเรียกSF391 ธ152 2537,636.4 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการผลิตและการตลาดสุกร / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตปศุสัตว์และประมง ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2537.
เลขเรียก338.1764 ข291
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลินิกสุขภาพสุกร = Swine health clinic / บรรณาธิการโดย:สุพล เลื่องยศลือชากุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกSF971 .ค46 2540,636.4 จ683ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปัญหาและโรคในฟาร์มสุกร :ประมวลเหตุการณ์ในรอบปี. เล่ม 2 / โดย คัมภัร์ กอธีระกุล
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ กอธีระกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอล์ฟไลน์อินซ, 2548.
เลขเรียกSF971 ค261 ล.2,636.4089 ค261ค ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฟาร์มสุกร / อรรณพ คุณาวงษ์กฤต....[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกปศุสัตว์, 2548
เลขเรียก636.4 ค416 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ 5 / คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. คณะสัตวแพทยศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2550.
เลขเรียก636.4 ก782ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาโรค สุขภาพและการจัดการการผลิตสุกร = Health and veterinary intervention in swine production / ...
ชื่อผู้แต่งสุพล เลื่องยศลือชากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกSF395 ส829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา