Found: 750  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสื่อดิจิทัลเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1205 004 / สุวิช ถิระโคตร
ชื่อผู้แต่งสุวิช ถิระโคตร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก621.382 ส75ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและผลิตมัลติมีเดีย / วรินทร์พิพัชร วัชรพงศ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งวรินทร์พิพัชร วัชรพงศ์เกษม.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560.
เลขเรียก006.7 ว173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์พื้นฐานของสื่อดิจิทัล = The Basic if art and science of digital media / สุวิช ถิระโค...
ชื่อผู้แต่งสุวิช ถิระโคตร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก621.382 ส75ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ส่วนที่ 2 [electronic resource] = E...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ น่วมนุ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน / โ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เลิศสุภนิมิตต์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก371.334 ส239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV/RMU-eDL) ในโครงการพระราชดำริ...
ชื่อผู้แต่งนราธิป ทองปาน.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก004.678 น172ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Publication Design to P...
ชื่อผู้แต่งภาพตะวัน บุญเรือง
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกG155.T5 ภ456ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2555.
เลขเรียก371.33 ม246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน = New media and technology for mass communication : MCS 2390 / ช...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ผิวเรืองนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเ...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559.
เลขเรียก371.334 ญ251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ เรื่อง มะเหมี่ยวไทย = Interactive book desing 'ma-meaw thai...
ชื่อผู้แต่งธัญรดา บุ้งเจาะบาง
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์วิชาการพูดเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อำเภอสัน...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณิการ์ สิทธิสังข์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกวจ. 004 ส74ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักงาน, 2554.
เลขเรียก371.33467 ก449 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งพนม คลี่ฉายา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกP 96 .M4 พ15ก 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแร่พลอยได้จากแร่ดีบูกและแร่โลหะหายาก / คชพล เพิ่มพูล
ชื่อผู้แต่งคชพล เพิ่มพูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา