Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและบริหารการใช้สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของการเคหะ...
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย ยินดี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรรณี, 2544
เลขเรียกส 070.1 ข262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษารายกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของบริษัท วันไฟน์เดย์ จำกัด ปฏิบัติงาน ณ บริษัท วันไฟน์เดย์ จำกัด...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกสพ ส854ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1 -15 = Printed media production / มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย , 2555.
เลขเรียกมสธ 070.5 ม246บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / สมบัติ สวัสดิ์ผล.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ สวัสดิ์ผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2546.
เลขเรียกZ116.A5 ส254ก 2546,070 ส254ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ / บุษบา หินเธาว์.
ชื่อผู้แต่งบุษบา หินเธาว์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2549
เลขเรียก070.17 บ485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ ในโครงการ 30 บาทรักษาทุ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย สุกใส
พิมพลักษณ์2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคของการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ของโปรแก...
ชื่อผู้แต่งอดิเรก นาวารัตน์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรรณี, 2544
เลขเรียกส 070.17 อ374ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media / สาขาวิช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกZ116.A2 ม246 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์,กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ / ป...
ชื่อผู้แต่งประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ ศิวัช กาญจนชุม
ชื่อผู้แต่งศิวัช กาญจนชุม
เลขเรียก070.5 ศ549ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของวัยรุ่นศึกษาเฉพาะกรณีสำนักพิมพ์แสงดาว / ฐิติมา แจ...
ชื่อผู้แต่งฐิติมา แจ่มนิยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
เลขเรียกสพ ฐ351ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คระคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ ขวัญเนตร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยสงขลา , 2560.
เลขเรียกว 070.5 ว372 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสถานที่แห่งความศรัทธาภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในจั...
ชื่อผู้แต่งผไทมาศ ไฝคงเงิน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยสงขลา , 2560.
เลขเรียกว 070.5 ผ945 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อการศึกษายุคคอมพิวเตอร์/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา