Found: 3,330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับผลและอิทธิพลของสื่อมวลชน / โดย กิติมา สุรสนธิ
ชื่อผู้แต่งกิติมา สุรสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกP91 ก677,302.23 ก677กค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมทรัพยากรสื่อสารมวลชนทั่วประเทศไทยพร้อมด้วยวิเคราะห์เนื้อหา และตารางเปรียบเทียบข้อมูล 2513-2...
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515.
เลขเรียกP88.8 ส4,301.16025 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี2549 ฉบับหมาเฝ้าบ้านกับสุนัขละครสัตว์/ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น, 2549.
เลขเรียก302.234 ส161ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอ่านรู้เท่าทันสื่อ : คู่มือจัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ / เรียบเรียงและ...
ชื่อผู้แต่งโตมร อภิวันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2552
เลขเรียก302.23 ต86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริงหรือที่สื่อ! เป็นผู้ทรงอิทธิพล : รวมบทความทางวิชาการ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาการจัดการ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก302.23 ช762จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่อพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนไทย : 6 กันยายน 2539 ณ ห้อง...
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนาเรื่อง อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย (2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร, 2539.
เลขเรียก302.23 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อ : บทบาทและความสำคัญต่อการเผยแพร่งานวัฒนธรรม / วราพรรณ ชัยชนะศิริ เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก302.2 ส319 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน หน่วยที่ 1-7 = Statistics and mass coomunication r...
ชื่อผู้แต่งนันทวัน สุชาโต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกP 90 น425อ 2546,300.16072 ม747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน 16411 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = Mass communicati...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียก302.23 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / โดย นพดล อินนา.
ชื่อผู้แต่งนพดล อินนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2549.
เลขเรียกP92.ท9 น33,302.22 น16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสื่อชนิดต่าง ๆ = Communications pretesting / Jane T. Bertrand ; แปลและเรียบเรียงโดย ประภาเ...
ชื่อผู้แต่งเบิธทรานด์, แจน ที.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2525?].
เลขเรียก302.23 บ 884 ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน = Social Responsible of Med...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา เอื้ออมรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียกRes 302.23 พ519ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ของสื่อมวลชนไทย / โพธิวรรณ ว...
ชื่อผู้แต่งโพธิวรรณ วิวิธเกยูรวงศ์, 2522-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและจริยธรรมสื่อ ในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, [2563].
เลขเรียก070.172 บ126 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา