Found: 3,093  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมทรัพยากรสื่อสารมวลชนทั่วประเทศไทยพร้อมด้วยวิเคราะห์เนื้อหา และตารางเปรียบเทียบข้อมูล 2513-2...
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515.
เลขเรียกP88.8 ส4,301.16025 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี2549 ฉบับหมาเฝ้าบ้านกับสุนัขละครสัตว์/ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น, 2549.
เลขเรียก302.234 ส161ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอ่านรู้เท่าทันสื่อ : คู่มือจัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ / เรียบเรียงและ...
ชื่อผู้แต่งโตมร อภิวันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2552
เลขเรียก302.23 ต86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริงหรือที่สื่อ! เป็นผู้ทรงอิทธิพล : รวมบทความทางวิชาการ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาการจัดการ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก302.23 ช762จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่อพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนไทย : 6 กันยายน 2539 ณ ห้อง...
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนาเรื่อง อิทธิพลของสื่อสารมวลชนต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย (2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร, 2539.
เลขเรียก302.23 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อ : บทบาทและความสำคัญต่อการเผยแพร่งานวัฒนธรรม / วราพรรณ ชัยชนะศิริ เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก302.2 ส319 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการจัดการงานสื่อสารมวลชน 16411 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = Mass communicati...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียก302.23 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / โดย นพดล อินนา.
ชื่อผู้แต่งนพดล อินนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2549.
เลขเรียกP92.ท9 น33,302.22 น16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสื่อชนิดต่าง ๆ = Communications pretesting / Jane T. Bertrand ; แปลและเรียบเรียงโดย ประภาเ...
ชื่อผู้แต่งเบิธทรานด์, แจน ที.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2525?].
เลขเรียก302.23 บ 884 ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน = Social Responsible of Med...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา เอื้ออมรวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียกRes 302.23 พ519ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ของสื่อมวลชนไทย / โพธิวรรณ ว...
ชื่อผู้แต่งโพธิวรรณ วิวิธเกยูรวงศ์, 2522-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษาในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก302.23 ค15ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุป การสำรวจสื่อมวลชนในภาคกลาง ประเทศไทย / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวง, 25--]
เลขเรียก301.162 ส24ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการใช้ภาษาเพื่อวิชาชีพ = Language for journalism / พจนีย์ พลสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ พลสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542.
เลขเรียก302.23 พ125ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา