Found: 2,904  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 6143614 งานสิ่งพิมพ์ / รพีพัฒน์ มั่นพรม.
ชื่อผู้แต่งรพีพัฒน์ มั่นพรม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559.
เลขเรียก025.173 ร146อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา = Adobe photoshop ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
เลขเรียกZ116.A2 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษารายกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของบริษัท วันไฟน์เดย์ จำกัด ปฏิบัติงาน ณ บริษัท วันไฟน์เดย์ จำกัด...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกสพ ส854ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ์รัฐบาล / เฉลียว พันธุ์สีดา
ชื่อผู้แต่งเฉลียว พันธุ์สีดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.
เลขเรียกZ688.G6 ฉ448,025.17 ฉ448ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ = Computer technology for printed media design / วิ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ จินวรรณ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
เลขเรียก741.6 ว372ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับปรับปรุง). / เรียบเรียงโดย สมบัติ สวัสดิผล.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ สวัสดิผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2554.
เลขเรียกZ116.A2 ส881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา = Print media for education / ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ชื่อผู้แต่งทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
เลขเรียก070.17 ท367ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา = Print Media for Education / ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ชื่อผู้แต่งทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
เลขเรียก070.17 ท477ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ / ประไพพรรณ ธงอินเนตร.
ชื่อผู้แต่งประไพพรรณ ธงอินเนตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, [25--?].
เลขเรียกZ116.A2 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยที่ 1 -15 = Printed media production / มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย , 2555.
เลขเรียกมสธ 070.5 ม246บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล ปี พ.ศ. 2532-2533 / รวบรวมโดย คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สถาบันอุด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สถาบันอุดมศึกษา, 2534.
เลขเรียก011.53 บ165 2532-33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก070.5 ส481ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมปี 2542. / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงาานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิตร, 2542
เลขเรียก016.5 ป178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพและปัญหาการนำเข้าและการส่งออกสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย / จรินทร์ เทศวานิช, เอกพล หนุ่ยศรี และพรส...
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทศวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียกวจ 070.57 จ166ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียก070.5 ส41อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา