Found: 1,244  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น [text] : งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำปี 2545 / อภิรัฐ ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
เลขเรียกวจ 608 ช563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2554 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2540.
เลขเรียก608.7593 ท 703 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากการประดิษฐ์สู่การค้า / วิทยา นาคธร.
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาคธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร. ปรีชา ประไพ อมาตยกุล, 2550.
เลขเรียกT212 ว582 2550,608 ว582จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2548-2550/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก608 ก258ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2538 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียก608.7593 ค1411ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งประดิษฐ์แรกของโลก / Philippe Simon และ Marie-Laure Bouet, เขียน ; ปราณี ศิริจันทพันธ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งซีมง, ฟีลีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกT39 ซ332 2561,608 ช236ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักประดิษฐ์จอมยุ่ง / Neil Morris เขียน; ธิติมา สัมปัชชลิต แปล
ชื่อผู้แต่งมอริส, เนล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยอดนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์งานชั้นเยี่ยม / เอกรัตน์ อุดมพร ; ภาคภูมิ ชินากร ภาพประกอบ..
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2555.
เลขเรียกT39 .อ72 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนรักการประดิษฐ์ 2 / ศฤงคาร รัตนางสุ.
ชื่อผู้แต่งศฤงคาร รัตนางสุ.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : กิจเกษมการพิมพ์, [255-].
เลขเรียก608 ศ282ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไหมใครประดิษฐ์? / พงษ์จันทร์ จันทยศ.
ชื่อผู้แต่งพงษ์จันทร์ จันทยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539.
เลขเรียกT15 พ25,608 พ149ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ : ประจำปี 2539 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรมส่งเสริมการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2539.
เลขเรียก745.203 ว587ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2547 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกสร 608 ส636ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักประดิษฐ์ : 2 กุมภาพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก745.203 ค123ว 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก : ไอเดียเจ๋งกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ / Gerry Bailey, เขียน ; Steve Boulter ...
ชื่อผู้แต่งไบเลย์, เกอร์รี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขกุญแจความคิด--นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ / บรรณาธิการ ฤทัย จงสฤษดิ์, โสภิตา พนานุสรณ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกT15 ข889 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา