Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องพระราชินีของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกDS 586 ห15ง 2553,923.1593 ส 664 ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษามหาราชินี / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2547.
เลขเรียกDS570.4.ส6 พ47,923.1593 ม19จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชินีศรีแผ่นดิน / สุวิสุทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560
เลขเรียกDS578.32.S546 ส247 2560,923.1593 ส882พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนถึงสมเด็จฯ / เขียนโดย ม.ร.ว.กิติวัฒน ปกมนตรี.
ชื่อผู้แต่งกิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลมอนที, 2547-
เลขเรียกDS586.5.ส66 ก675,923.1593 ก34ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องพระราชินีของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกDS578.32.S61 ห36 2558,923.1593 ว579ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ของหนูสวยที่สุด / [ศุรวีร์ สิริโยธิน : บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2547.
เลขเรียกDS586.5.ส66 ม84 2547,923.1593 ม879
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
เลขเรียกDS587 ส-จ 2560,923.1593 จ567 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน / คณะศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS570.6.S5 ส243ผ,อ 923.1593 ส243 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพระทัยไม่เคยแห้ง / โดย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.
ชื่อผู้แต่งมณฑินี มลคลนาวิน ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2544.
เลขเรียกDS570.4.ส6 ม33,923.1593 ม122น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ : ที่ระลึกในวันสถาปนาสำนักงานส...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547]
เลขเรียกDS578.32.ส731 ฉ421ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อารี อัมไพรวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอารี อัมไพรวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัทรินทร์, 2537.
เลขเรียกDS586.5.ส66 อ65,923.1593 ส731ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบรมราชินี "ครู" ศรีแผ่นดิน / ปราณี ปราบริปู, ผู้เรียบเรียง text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559
เลขเรียกDS586.5.ส66 ป46 2559,923.1593 ส243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนบพระมิ่งมาตาราชินี สิริกิติ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า 'สิริกิติ์' พระบรมราชินีนาถ, 2535
เลขเรียกBQ552 น163,อ 923.1593 ส74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จฯ / ประยุทธ สิทธิพันธ์
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2515.
เลขเรียกDS570.6 ส37ป,923.1593 ส37ส 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา