Found: 1,793  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรบ้านโนนพันชาติ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัย...
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา ชาลีเครือ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9016.T52 ส836ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจรจาสินค้่าเกษตรรอบใหม่ / โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียก338.17 ศ854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจรจาสินค้่าเกษตรรอบใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนา / โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรมฯ, 2544.
เลขเรียก338.17 ศ854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร = Thai Agricultural Standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
เลขเรียกHD9016.ท9 ส64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษากลไกการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / กรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม 2526.
เลขเรียก658.84 ก445รศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจแหล่งจัดตั้งตลาดกลาง / กรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม 2526.
เลขเรียก658.84 ก445รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2529 / ส่วนธุรกิจการเกษตร ฝ่ายวิชาการและวางแผน ธนาคารกรุงไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงไทย จำกัด. ฝ่ายวิชาการและแผนงาน. ส่วนธุรกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท.) : ส่วนธุรกิจการเกษตร ฝ่ายวิชาการและวางแผน ธนาคารกรุงไทยจำกัด, 2530.
เลขเรียก338.173 ธ233ร 2529 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Code of practice for the man...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียก641.45 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดกลางสินค้าเกษตร ของ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา [จุลสาร] / กองส่งเสริมและพั...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน. กองส่งเสริมและพัฒนาตลาด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมและพัฒนาตลาด กรมการค้าภายใน, 2542.
เลขเรียกHD ก6ต 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี AFET : ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / โชตวิชช์ สุวงศ์, พรเพ็ญ บำรุงสิน เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโชตวิชช์ สุวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกส.ร. 332.644 ช847ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2555.
เลขเรียกHD 9016.T5 ก111 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับการออกแบบระบบการตามสอบและการการนำไปปฏิบ้ติ : มา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียก630 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างทางการค้าของสินค้าเกษตรของประเทศไทย = An analysis of trade structure in agricul...
ชื่อผู้แต่งณัฐกร กินูญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 338.17 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดกลางสินค้าเกษตรบางใหญ่ซิตี้.
ชื่อผู้แต่งนิวัตร์ ธรรมภิบาล.
พิมพลักษณ์2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะนาว = Lime / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560
เลขเรียกสร 634.334 ม435ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา