Found: 8,333  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับสินค้า / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2542.
เลขเรียก658.8 ด217ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่อง ระบบตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) กับการส่งสินค้า เข้าและออก / โดย นิยะดา ชุณหวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิยะดา ชุณหวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [25--]
เลขเรียกHD9999 . C74 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนเกี่ยวกับอุปสงค์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกบางประเภทของประเทศไทย / เครือพันธ์ นิชย์วัฒนา...
ชื่อผู้แต่งเครือพันธ์ นิชย์วัฒนากูล
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2536.
เลขเรียกHF1594.55 ส724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสินค้าเป้าหมายส่งออก ปี 2540 สินค้าอุตสาหกรรมแร่และเชื้อเพลิง : เอกสารประกอบการสัมมนา 20-22 ธันวาคม ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา เรื่อง สินค้าเป้าหมายส่งออกปี 2540 สินค้าอุตสาหกรรมแร่ และเชื้อเพลิง (2539 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กองวิจัยสินค้า 2539
เลขเรียก382.42 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาสินค้า ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท [Text].
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วังอักษร 2542.
เลขเรียกHF5681.S8 ด499ก,338.6 ด499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับสินค้า/ ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2537.
เลขเรียกHF 1428 ด499ค 2537,380.14 ด499ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดแสดงสินค้า (กข. 019) / พรนิภา กาญจนพงศ์.
ชื่อผู้แต่งพรนิภา กาญจนพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บริษัท ศรีสง่าวิชาการ (1995) จำกัด, [2531?]
เลขเรียกHF5845 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเข้า-ส่งออก / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2521
เลขเรียก382.6 ด499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนาดสต๊อกสินค้า = The stock range / ใฝ่ฝัน ปิ่นประเสริฐ, ผู้แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียก658.787 ข 213 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า = Remanufacturing
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555
เลขเรียกส.ร. 380.1 ศ578ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า Remanufacturing / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกHF 1040 ค17 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซื้ออย่างไร / สมาคมมาตรฐานไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมมาตรฐานไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ, 2526
เลขเรียกT59.2 .ม24ซ,338 ม24ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทยกับกลุ่มแคร์นส์ :กลุ่มประเทศผู้สนับสนุนการค้าเกษตรอย่างเป็นธรรม 14 ประเทศ = Thailand and th...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ, 2530
เลขเรียก380.141 ก274ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา