Found: 701  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / คณิน บุญสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.
เลขเรียกKPT2460 .ค36 2542,323 ค132ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย : รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [2556?]
เลขเรียก323 ป525ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพลเมืองทั่วไทย / สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2559.
เลขเรียก323 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล, เออเจนี เมริโอ, รัชวดี แสง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJF801 พ44 2557,323.6 พ442 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาช่วยกันสร้างประชาชนให้เป็นพลเมือง / "สโรชา".
ชื่อผู้แต่งสโรชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2555?].
เลขเรียก323.6 ส357ม 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปบทเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย / บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียกJC571 .ร65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์ ชุด สภาพลเมือง [CD-ROM] / สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
เลขเรียกJF801
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตอน ครอบครัวลุงมี/ กรมคุ้มครองสิทธิแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2547.
เลขเรียก342.593 ย244ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจับ-ค้น และ หลักคุ้มครองสิทธิของประชาชน อนุรักษ์ พัสสร
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ พัสสร
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : กะ-คาด-สี, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543.
เลขเรียกKPT2460 บ44ส6 2543,342.593 บ153ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงหะเนติ
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกK บ153ห 2547,342.593 บ 112 ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองภาคประชาชน : แนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทย / ศูนย์ข้อมูลและวิชาการ พรรคชาติพัฒนา
ชื่อผู้แต่งพรรคชาติพัฒนา ศูนย์ข้อมูลและวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคชาติพัฒนา, 2545
เลขเรียก323.32 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเพื่อประชาชน / เดวิด แมทธิวส์.
ชื่อผู้แต่งเดวิด แมทธิวส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาชน, 2552.
เลขเรียก9789743005435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภารกิจกรรม "ฉบับประชาชน" / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550.
เลขเรียกJQ1749.A2 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา