Found: 1,207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ปี 2549 หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาคาม เ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก370 ข546ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานปี 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1, 2548.
เลขเรียก371.2 ร 622 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมองค์การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โดย สุนาถ โกไศยกานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุนาถ โกไศยกานนท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB2817.5.ท9 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแนะแนวเชิงรุกของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 [Text] รักชนก ศ...
ชื่อผู้แต่งรักชนก ศรีชมภู
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏลำปาง 2549
เลขเรียก371.4 ร211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งภูผาภูมิ โมรีย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ( 45 46 103 ) = AN ...
ชื่อผู้แต่งจรรยาลักษณ์ วังคีรี.
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2550
เลขเรียกวพ375 จ148ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ( 2586 2587...
ชื่อผู้แต่งโชคชัย แร่นาค
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2559
เลขเรียกวพ371.1 ข831ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2546 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 / สำนักงานคณะ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี ดี การพิมพ์, 2546
เลขเรียก370.076 ก691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ...
ชื่อผู้แต่งวีรพร เนื่องศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก373 ว3711ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ ...
ชื่อผู้แต่งต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB2805 ต53 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการระบบสำนักงานไร้กระดาษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Evalu...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา กังแฮ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 651.5 ย444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์เวียง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก651.3 อ44ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งดิลก คำน้อย
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ375 ด561ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูเพื่อปฎิรูปการเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก...
ชื่อผู้แต่งสุเวช แนวเงินดี.
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา