Found: 17,973  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร : เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 794 / บรรยายโดย พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ...
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก003.54 พ647ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพด้านสารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ / คณะวิทยทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียก020 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศ / ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง.
ชื่อผู้แต่งทิศากร ศิริพันธุ์เมือง.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553.
เลขเรียก025.52 ท38ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
ชื่อผู้แต่งจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงราย : โปรแกรมวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544.
เลขเรียก025.52 จ327ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนอุตสาหกรรมสารสนเทศ = Information industries / วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก025.2 ว372อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสารนิเทศท้องถิ่น : การอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 11-15 มีนาคม 2534
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แหล่งสารนิเทศท้องถิ่น (2534 : กรมการฝึกหัดครู)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครูร่วมกับคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2534.
เลขเรียก020 ก528ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ภณิดา แก้วกูร.
ชื่อผู้แต่งภณิดา แก้วกูร.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียกT58.6 ภ143 2560,004 ภ143ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ / โดย ฝ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกTK5105.5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น / โกวิท รพีพิศาล.
ชื่อผู้แต่งโกวิท รพีพิศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537.
เลขเรียก020 ก87ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : รา...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก610.28 ส232 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แหล่งสารนิเทศของครู-อาจารย์สายวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรม อาชีวศึกษา/ ปฐมภรณ์ วงศ์ชนะภัย...
ชื่อผู้แต่งปฐมภรณ์ วงศ์ชนะภัย.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก028.7 ป145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ / สำนักสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. สำนักวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก005.74 ส2115ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการสัมมนาเรื่องสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ : ความต้องการและแหล่งสารนิเทศระหว่างวันที่ 20-21 พฤศ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ : ความต้องการและแหล่งสารนิเทศ (2529 : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2529.
เลขเรียก300 ก525ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารสนเทศ [computer file] : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และอาชีพในประเทศไทย ทำเนียบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ ศธ. 2539 / ศูนย์สนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ, ศูนย์สนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศ, 2539.
เลขเรียกL 591 ส674,351.819 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา