Found: 1,243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชา 667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลโดยใช้สารสกัดจากหอมหัวให...
ชื่อผู้แต่งพัชนี ภัทรานุกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพของสารสกัดจากดอกบัวสายที่ผ่านกระบวนการสกัดแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด...
ชื่อผู้แต่งสิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตรม หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2557.
เลขเรียก615.19 ส731ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยปีที่ 1 การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากพลูและการใช้ประโยชน์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม / อุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกRS201.E9 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสารยับยั้งการออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในสารสกัดพลูเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งทิฐิมา ภาคภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สารสกัดจากพืชทดแทนการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อัญชลี สงวนพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สงวนพงษ์.
พิมพลักษณ์ลำปาง: สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง, 2536.
เลขเรียก632.951 อ525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทกกลูตาเมทในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอับไซเ...
ชื่อผู้แต่งสุทิสา ถาน้อย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกRS201.E9 ส779ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง cytokine ของสารสกัดพืชสมุนไพร / นิสิต พิศุทธานัน...
ชื่อผู้แต่งนิสิต พิศุทธานันท์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกRM666.H33 น696ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการทดสอบฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราแคนดิดาในช่องปากจากสารสกัดสมุน...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ล้ำเลิศธน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกQK495.P958 ส838ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรดเอลลาจิกจากเปลือกและเมล็ดทับทิมในประเทศไทย: การสกัดแยก การทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งดรุณี หงษ์วิเศษ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 634.64 ด174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดสารยูจีนนอลจากสมุนไพรเพื่อไล่จิ้งจก = Extraction of Eugenol from to Herbs to Displace Lizar...
ชื่อผู้แต่งวราริญ โกมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2560.
เลขเรียก660.2842 ว172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการตรวจวัดสารแคนนาบินอยด์ในพืชกัญชาด้วยน้ำยาให้สีฟาสต์เรดบีซอลต์ = Development of fast red B...
ชื่อผู้แต่งปภานัน สร้อยสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 615.32 ป162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรในพิกัดนวโกฐ 2534 : รายงานการวิจัย = Development of standardized ex...
ชื่อผู้แต่งพรรณี หนูซื่อตรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 615.32 พ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดนิมบินจากเมล็ดสะเดาด้วยวิธีการสกัดของเหลวด้วยของเหลวและคอลัมน์โครมาโทกราฟี/ สรพงศ์ นิ่มปลื้ม ...
ชื่อผู้แต่งสรพงศ์ นิ่มปลื้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546.
เลขเรียก668.651 ส17ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการไทเทรตกรด - เบส โดยใช้สารสกัดจากพืชเอป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ = Acid-base titration by using plant...
ชื่อผู้แต่งจิราพร กำลังดี
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดมาตรฐานบัวบก : รายงานการวิจัย / มยุรี ตันต...
ชื่อผู้แต่งมยุรี ตันติสิระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา