Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น = Media relationship ...
ชื่อผู้แต่งทรงศิริ แก้วคำ, 2510-
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับพนักงานผู้พิการทางสายตาของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (ม...
ชื่อผู้แต่งอังกูร ทองสุนทร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงาน--ช่วงเวลาแห่งความสุข / โดย สมพงศ์ สิงหา.
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ สิงหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2556.
เลขเรียกBF481 ส162 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการในงานทรัพยากรในงานสุขภาวะ และการจัดแจงในงานกับความผูกพั...
ชื่อผู้แต่งดาริกา ปิตุรงคพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน / อรภา ตั้งสัตยาชีพ = Effects of o...
ชื่อผู้แต่งอรภา ตั้งสัตยาชีพ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชมเชยของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานและการตั้งใจลาออกของพนัก...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี จ่วนจุลินทร์พร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMr.Pig งานหมูหรืองานหนักเราก็รักที่ทำงาน (มั้ง?) / God เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.
ชื่อผู้แต่งก๊อด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2551.
เลขเรียกHF5549 ก53,158.26 ก345ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องานกับการเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้...
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ 2507-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ความไว้วางใจในองค์การ กับผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการพยาบา...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ คำนวนศักดิ์ 2506-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 / กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะด้านการจัดการ ภาวะผู้นำ ความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ความผูกพันกั...
ชื่อผู้แต่งสมชาย หัตถ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย / โดย: อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียง วรหทัย ; [บรรณาธิการ] : พรลภ...
ชื่อผู้แต่งชอนเบิร์ก, อลัน อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ บิซิเนส เพลส, 2548.
เลขเรียกHF5549.5.L3 ช318,650.1 ช19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงานของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งกำหนดแผนปฏิบัติงานลดความขัดแ...
ชื่อผู้แต่งทิวาวัฒน์ ธนาสนะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD38 ท65 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะเล่นหรือจะเลิก / บุญมาก พรหมพ้วย
ชื่อผู้แต่งบุญมาก พรหมพ้วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรเน็ต, 2546.
เลขเรียก158.1 บ 596 จ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา