Found: 766  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีสำหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง / ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์, เรี...
ชื่อผู้แต่งไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2533.
เลขเรียกBL65.P4 พ997ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน / รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (deepbooks) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2556
เลขเรียก327.172 ก1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ : รายงานการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ = Education for peace keynotespeaker : Bishop ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548.
เลขเรียก205.3642 พ618ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างดาว / พิชัย โตวิวิชญ์, ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี อาร์ ออฟเซ็ท, 2537.
เลขเรียก172.42 ช584/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน 50 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลขเรียกJX1961.ท9 ม56 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกJX1907 ม3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และผลงานพัฒนาสันติภาพในรูปแบบการศึกษานอกระบบ / โดย ลูกแก้วอุบาสิกา บงกช สิทธิพล.
ชื่อผู้แต่งบงกช สิทธิพล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาจิตบวชในนานาชาติ เพื่อสันติสุขแท้แด่มวลโลก, 2550.
เลขเรียก294.308 บ 008 ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และผลงานพัฒนาสันติภาพในรูปแบบการศึกษานอกระบบ/ บงกช สิทธิพล.
ชื่อผู้แต่งบงกช สิทธิพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิแผ่นดินมหามงคลชัยบูชาธรรมเพื่อสันติภาพโลก, 2550.
เลขเรียกB 821 บ113ว 2550,294.33787 บ111ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก่นแห่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่ต้องเริ่มต้นที่ใจเราเพียงดวงเดียว /ลูกแก้วอุบาสิกา บงกช สิทธิผล.
ชื่อผู้แต่งลูกแก้วอุบาสิกาบงกช สิทธิพล.
พิมพลักษณ์ฝรั่งเศส : สำนักงานองศ์การยูเนสโก มหานครกรุงปารีส , 2550.
เลขเรียก172.4 ล411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์เรื่องสันติภาพ / รวบรวมโดย พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์
ชื่อผู้แต่งพวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ, 2530-
เลขเรียก016.30366 พ465บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะกับสันติภาพ : 60 ปี สันติภาพไทย สันติภาพโลก : Art and Peace : 60 Year Thai Peace : World Peace ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ : Cultivating wisdom, harvesting peace / สำนักงานเลขาธิการ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ . สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2549.
เลขเรียกJZ5534 .ศ63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์เรื่องสันติภาพ. เล่ม 2 / รวบรวมโดย พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ (ประเทศไทย) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
เลขเรียกZ7164.P3 บ4 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกคือครอบครัวเดียว / เขมานันทะ.
ชื่อผู้แต่งเขมานันทะ..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม , 2533.
เลขเรียกBQ4570.P4 ข7ล 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2528
เลขเรียก341.1 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา