Found: 1,765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติของนานาสัตว์ / โดย บุญส่ง เลขะกุล.
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2510.
เลขเรียกQL45.2 บ582 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนธรรมชาติ / รัตนนันท์
ชื่อผู้แต่งรัตนนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520
เลขเรียก591.5 ร214พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์โอภาส ขอบเขตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545.
เลขเรียกQL114.5 ท535 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์ป่า / รัตนา ลักขณาวรกุล ; บรรณาธิการ : จักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งรัตนา ลักขณาวรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549.
เลขเรียกQL84.5.T5 ร63 2549,591 ร114ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า / ทวี หนูทอง
ชื่อผู้แต่งทวี หนูทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2525.
เลขเรียกS962 ท187,639.9 ท187ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกชนิดสัตว์ป่าที่พบว่ามีการค้าระหว่างประเทศผ่านประเทศไทย = Identification Manual on Intern...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556.
เลขเรียก590.12 ค751 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกสัตว์ป่า เพื่องานป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า = Wildlife identification handb...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS), 2548.
เลขเรียก590.12 ค751 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกสัตว์ป่า เพื่องานป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า = Wildlife Identification Handbo...
ชื่อผู้แต่งธัญญา จั่นอาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, 2548
เลขเรียก590.12 ธ622ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดวิชาสัตว์ป่าสงวน : หมวดสิ่งแวดล้อมการศึกษาตามอัธยาศัย / กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิกา...
ชื่อผู้แต่งกาญจนชัย แสนวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 202 เวิลด์ มีเดีย, 2541.
เลขเรียกQL84.5.T5 ก424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง / จัดทำโดย ผ่อง เล่งอี้ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2521.
เลขเรียกQL82 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์ป่าหายาก / สุภกานต์ อินอากร
ชื่อผู้แต่งสุภกานต์ อินอากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียกQL84.5.T5 ส833 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์ป่าในเมืองไทย / อัมพา ศรีสุพัทพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอัมพา ศรีสุพัทพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [253-].
เลขเรียกQL317 อ6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง สัตว์ป่าคุ้มครองป...
ชื่อผู้แต่งจำนง พรายแย้มแข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียกQL84.5.T5 จ343 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าในเมืองไทย / อัมพร ศรีสุพัทพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอัมพร ศรีสุพัทพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2548.
เลขเรียกQL84.5.T5 อ64 2548,639 อ555ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา