Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวินิจฉัยลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน / วินัย ลู่วิโรจน์
ชื่อผู้แต่งวินัย ลู่วิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ คอร์เนอร์, 2546.
เลขเรียก344.59301 ว619ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLabor contracts in Thai agriculture : a preliminary inverstigation / โดย จีระ หงส์ลดารมภ์
ชื่อผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียกHD7811.T จ564L 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ / เดโช ณ ถลาง Text
ชื่อผู้แต่งเดโช ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก346 ด851ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543.
เลขเรียกKPT1279 ว528ส 2543,346.02 ว528ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552
เลขเรียกKPT1279 ว62 2552,344.01 ว323ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เรื่อง สัญญาจ้างแรงงานและจ้างทำของสำหรับเด็ก / งานนิติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและปร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. งานนิติการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536
เลขเรียกส.ร. 331.981 ค1411ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบการจ้างเหมาแรงงานในกระบวนการผลิต : ศึกษากรณี บริษัท เดลต้าอีเลค โทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มห...
ชื่อผู้แต่งมีชัย ภัทรธนากร.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก331.981 ม596ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฎีกาสำคัญสัญญาจ้างแรงงาน : ทำสัญญาจ้างอย่างไรจึงไม่เสียเปรียบ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียกHD4875.ท9 ร75,344.01 ร42ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการคุ้มครองแรงงานในงานเรือเดินทะเล [text] / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส เมเนจเม้นท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส เมเนจเม้นท์, 2545
เลขเรียกวจ 331.38392 บ226ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน / ชนาธิป ชินะนาวิน.
ชื่อผู้แต่งชนาธิป ชินะนาวิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554.
เลขเรียกHD8700.55 ช149ก,344.01 ช149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองแรงงานในงานเรือเดินทะเล : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2545.
เลขเรียก331.38392 ก445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานบริการวิชาการในโครงการบริการวิชาการ ประเภทมีผลกำไร ที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง / รัชฎา...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาพร สายสนิท.
พิมพลักษณ์สงขลา : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
เลขเรียก378.11 ร366ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายแรงงานเรื่อง การบอกกล่าวเลิกจ้างและการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม / โดย ประคนธ์ พัรธุ์วิชา...
ชื่อผู้แต่งประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศุภศิลป์, 2529.
เลขเรียก344.01 ป197ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการแรงงาน / เกรียงไกร โพธิ์มณี.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร โพธิ์มณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2557.
เลขเรียกHD 4901 ก767ย 2557,331.11 ก767ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง = Labour law in terms of dismissal / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2551.
เลขเรียกKPT1304 พ161 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา