Found: 2,022  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมชนบทไทย : ลานแหลมและหนองกุง = Villages in Thailand : Lanlaem and Nongkung / แอตซูซิ คิตาฮาระ ...
พิมพลักษณ์[ญี่ปุ่น] : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ, 2525.
เลขเรียกHT431 ส532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมชาวบ้านนา / พิชญ์ สมพอง.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ สมพอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
เลขเรียกHT421 .พ67 2522,301.35 พ323ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบทและเมือง / ขบวน พลตรี.
ชื่อผู้แต่งขบวน พลตรี.
พิมพลักษณ์สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2529.
เลขเรียก301 ข15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2528.
เลขเรียกHT151 ม251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องระบบสังคมนิยมโซเวียต / น้ำ / ยะลา [Video] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาเมือง = Urban sociology / พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
ชื่อผู้แต่งพรอัมรินทร์ พรหมเกิด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกHT151 พ318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะจิตใจที่มีต่อสังคมปัจจุบัน (State of mind in modern society) / โดย มงคล แซ่หลี
ชื่อผู้แต่งมงคล แซ่หลี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกND1300 ม22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบทและเมือง / ณรงค์ เส็งประชา.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เส็งประชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2521.
เลขเรียกHT421 ณ41,301 ณ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง / รัชพันธุ์ เชยจิตร
ชื่อผู้แต่งรัชพันธุ์ เชยจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียกHT151 ร62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจังหวัดบนฐานความรู้และข้อมูล : ระยอง 2556 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ABC สัญจร จังหวัดร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556
เลขเรียกHV6177 ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบของครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมืองในประเทศไทย / โดย โสภา ชปีลมันน์, สมบัติ สุพพัต...
ชื่อผู้แต่งโสภา ชปีลมันน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2534.
เลขเรียกวจ HQ674.55.A5 ส984
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุในประเทศไทย = Self-employed Workers' Preparation for ...
ชื่อผู้แต่งธีระ สินเดชารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; 2554.
เลขเรียก307.76 ธ661ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเกิดพื้นที่เฉพาะในสังคมเมืองเชียงใหม่ :กรณีศึกษาสถานบันเทิงยามวิ...
ชื่อผู้แต่งธนาพงษ์ พรหมดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 301 ธ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจ การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี พ.ศ. 2536-2538 / จัดทำโดย กอบกุล ภู่ธราภร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ร451 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา