Found: 3,300  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้างการประเมินค่าและการใช้ประโยชน์ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกHM24 .ส62 2542,301 ส113ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบทและเมือง : สังคม 211 / อดุลย์ ตันประยูร.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ ตันประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกHT421 อ133ส 2523,301.3 อ144ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology / โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564.
เลขเรียกHM606.T5 ค181 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่าและการใช้ประโยชน์ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHM24 ส558ก 2539,301 ส558ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาชนบทและเมือง / อดุลย์ ตันประยูร
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ ตันประยูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียก301.36 อ133ส 2523
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาศาสนา = Sociology of relogion SO376 / บุญลือ วันทายนต์.
ชื่อผู้แต่งบุญลือ วันทายนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกBL60 .บ72 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศัทพ์ทางสังคมวิทยา / ไพบูลย์ ช่างเรียน.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกHM17 .พ95 2516,301.3 พ978ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา / ไพบูลย์ ช่างเรียน
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
พิมพลักษณ์[นครหลวงฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียกHM17 พ978,301.03 พ95ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีสังคมวิทยาในสังคมไทย / ณรงค์ ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกHM477.ท9 ณ44 2555,301 ณ17ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHM606.T5 ส625 2550,301.01 ส113ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก : แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก (2553 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยลัยบูรพา, 2553
เลขเรียก301 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา / วราคม ทีสุกะ
ชื่อผู้แต่งวราคม ทีสุกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เทพประทานพร, [2525?]
เลขเรียกHM62 ว296ค 2525?,301 ว46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดทางสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา / วราคม ทีสุกะ.
ชื่อผู้แต่งวราคม ทีสุกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, [2526?]
เลขเรียกHM24 .ว46,301.045 ว172ค 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพของชีวิต = The quality of life / เจมส์ เอ. มิชเชเนอร์; พิชัย วาศนาส่ง, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งมิชเชเนอร์, เจมส์ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา , 2516.
เลขเรียก301.153 ม232ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา