Found: 35,413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสังคม : หลักการและปฏิบัติการ / ณรงค์ บุญสวยขวัญ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ บุญสวยขวัญ 2503-.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกHM131 ณ4ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม / วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542.
เลขเรียก301 ว115ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ.2536-2538 / จัดทำโดย กอบกุล ภู่ธราภรณ์ ... [แล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHN700.592.S65 ร451ส 2536-38,300.7 ก532ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดอนาคต = Where the future begins / อะมาดู-มาห์ตาร์ เอ็ม โบว์ ; แปลและเรียบเรียงโดย "บันดาล"
ชื่อผู้แต่งเอ็ม โบว์, อะมาดู-มาห์ตาร์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2528.
เลขเรียกH83 .อ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
ชื่อผู้แต่งกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก361.61 ก343น 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาคมทางรอดสุดท้ายในการกู้ชาติ : บทสรุปการเสวนาประชาคม 8 จังหวัดภาคกลาง ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : ไชยเจริญวัฒนาการพิมพ์, [2542?]
เลขเรียกHM101 ป234 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะสังคมและปัญหาสังคมของไทย / อานนท์ อาภาภิรม
ชื่อผู้แต่งอานนท์ อาภาภิรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521.
เลขเรียกHN753 อ623ล 2521,301 อ623ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพไร้สมดุลของสังคมไทย 24 ตุลาคม ค.ศ. 1995 / เตียง ผาดไธสง
ชื่อผู้แต่งเตียง ผาดไธสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกHN700.55.A1 ต786ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา 10131 = Human society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก301 ส532 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ ทัศนัย มุขวิชิต...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกHN700.55.ก7 ค33 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (901-102) = Society economics and politics / เกรีย...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ราชโคตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียก338.9593 ก573อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา/ ศิริรัตน์ แอดสกุล.
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ แอดสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกHM62.T5 ศ65 2555,301 ศ37ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาสังคมกับชีวิต / นพมาศ ธีรเวคิน.
ชื่อผู้แต่งนพมาศ ธีรเวคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกHM251 น179 2539,302 น179จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกันสังคมอยู่คู่สังคมไทย / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2545.
เลขเรียกHD7222.55 ส635,368.4 จ272ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา