Found: 31,429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสังคม : หลักการและปฏิบัติการ / ณรงค์ บุญสวยขวัญ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ บุญสวยขวัญ 2503-.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกHM131 ณ4ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม / วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542.
เลขเรียก301 ว115ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับสังคม / พลอย เจริญสุข
ชื่อผู้แต่งพลอย เจริญสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2530
เลขเรียก303 พ17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดอนาคต = Where the future begins / อะมาดู-มาห์ตาร์ เอ็ม โบว์ ; แปลและเรียบเรียงโดย "บันดาล"
ชื่อผู้แต่งเอ็ม โบว์, อะมาดู-มาห์ตาร์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2528.
เลขเรียกH83 .อ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
ชื่อผู้แต่งกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก361.61 ก343น 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาคมทางรอดสุดท้ายในการกู้ชาติ : บทสรุปการเสวนาประชาคม 8 จังหวัดภาคกลาง ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : ไชยเจริญวัฒนาการพิมพ์, [2542?]
เลขเรียกHM101 ป234 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพไร้สมดุลของสังคมไทย 24 ตุลาคม ค.ศ. 1995 / เตียง ผาดไธสง
ชื่อผู้แต่งเตียง ผาดไธสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกHN700.55.A1 ต786ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา 10131 = Human society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก301 ส532 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ ทัศนัย มุขวิชิต...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกHN700.55.ก7 ค33 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (901-102) = Society economics and politics / เกรีย...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ราชโคตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550.
เลขเรียก338.9593 ก573อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ.2536-2538 / จัดทำโดย กอบกุล ภู่ธราภรณ์ ... [แล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHN700.592.S65 ร451ส 2536-38,300.7 ก532ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรม ทางสังคม เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550.
เลขเรียก362 ป 944 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกของสังคม / พัทยา สายหู.
ชื่อผู้แต่งพัทยา สายหู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกHN750.5 .พ61 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรี / ปฬาณี ฐิติวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งปฬาณี ฐิติวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกHN 19 ป499ก [2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ชื่อผู้แต่งทักษิณ ชันวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546
เลขเรียก361 ท111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา