Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Queen Sirikt bontanie garden : เล่ม 1 / องค์การสวนพฤกษศาส...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. องค์การสวนพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2541.
เลขเรียก580.744593 ส377พ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558
เลขเรียกสร 580.7306 ส175ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตรนงนุช พัทยา = Nongnooch Pattaya tropical garden & resort / สวนนงนุช พัทยา.
ชื่อผู้แต่งสวนนงนุช พัทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียก580.74 ส382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์นงนุช พัทยา = Nongnooch Pattaya Tropical Garden & Resort
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554
เลขเรียก712.5 ส382 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช / กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพัน...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักหอพรรณไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม , 2549.
เลขเรียกQK 99 ก1ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 / งานเผยแพร่ควา...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2551.
เลขเรียกQK364 ก492 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การสวนพฤกษศาสตร์ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์], 2536.
เลขเรียกQK73.ท9 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม1/ องค์การพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮ้า , 2539.
เลขเรียก581.9593 ส175ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น" = Parataxonomist / องค์การสวนพฤกษศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : (ม.ป.พ.), 2538.
เลขเรียก581 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2530 / กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร, 2530.
เลขเรียก580.744 ก17ว 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม = Queen Sirikit Botanic garden / [จัดทำโดย] ไพศาล ทองสอน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2538.
เลขเรียกอ 580.744 ส53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์นงนุช = Nongnooch Tropical Botanical Garden / สมศักดิ์ วิราพร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548.
เลขเรียกQK364 ส382 2548,580.74 ส382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ = Botanical gardens & arboreta / สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2552, [2009]
เลขเรียกQK73.T5 ส382 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวงานราชพฤกษ์ 2549 : 5-9 มกราคม 2550 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / ทีมงาน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกQK71 ท771 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา