Found: 7,657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสมุนไพร ไทย-จีน / สันติ แซ่ฉั่ว.
ชื่อผู้แต่งสันติ แซ่ฉั่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก615.321 ส581ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสมุนไพรไทย-จีน / โดย สันติ แซ่ฉั่ว
ชื่อผู้แต่งสันติ แซ่ฉั่ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติกรุ๊ป, [254-]
เลขเรียกRM666.H33 ส581,581.634 ส115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรประเภทต้น เล่ม 2 / สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพร บำรุงหัวใจ ลดความดัน ลดไขมันในโลหิต / ภาณุทรรศน์ : รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งภาณุทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2541.
เลขเรียกRM666.H33 ภ65 2541,615.321 ภ624ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย / ภาณุทรรศน์.
ชื่อผู้แต่งภาณุทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกRS164 ภ63,633.88 ภ24ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรชาวบ้าน / โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ; [บรรณาธิการ จำเนียร พลสวัสดิ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2542.
เลขเรียกRS164 ส316 2542,QV766 ส316 2542,615.321 ค87ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย ตอนที่ 2 / ลีนา ผู้พัฒนพงศ์
ชื่อผู้แต่งลีนา ผู้พัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ์, 2522.
เลขเรียกQK99.T364 ล513 ล.2,QV766 ส316 2522 ล.2,615.3 ล35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย ตอนที่ 7 / ก่องกานดา ชยามฤต และ ลีน่า ผู้พัฒนพงศ์.
ชื่อผู้แต่งก่องกานดา ชยามฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2545.
เลขเรียกSB351.H5 ก344,581.634 ก19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสมุนไพรไทย โดย สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. [text]
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2545.
เลขเรียกSB 351.H5 ส773ค 2545,615.321 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย-จีน / บรรณาธิการ , ทัศนีย์ ฮาซาไนน์, วิภาดา นันตรัตน์, สาวิณี ทัพวงษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียกQV766 ร856 2552,615.321 ร856
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย-จีนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ = Thai-Chinese herbs with economic potential / ธวัช บูรณถาวรส...
ชื่อผู้แต่งธวัช บูรณถาวรสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2558
เลขเรียกSB294.ท9 ก44,615.321 ธ1711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สมุนไพรไทย / ยุคคล จิตสำรวย
ชื่อผู้แต่งยุคคล จิตสำรวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557
เลขเรียกSB 351.H5 ย334ก 2557,QV770.JT3 ย334ก 2557,615.321 ย334ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิทยาศาสตร์สมุนไพร / รองศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ เขียน.
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัลมีเดีย, 2529.
เลขเรียกQK99.ท9 พ47,615.321 พ16ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยาสมุนไพรรักษาโรค / หงษ์ลภัส สุธาชิตนุวัตร์.
ชื่อผู้แต่งหงษ์ลภัส สุธาชิตนุวัตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบิ้ม มัลติมีเดีย แอนด์ ซัพพลาย, 255-.
เลขเรียก615.321 ห115ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จัก เล่ม4/ หมอสมุนไพรพื้นบ้าน.
ชื่อผู้แต่งหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพๆ โปร-เอสเอ็มอี, 2544.
เลขเรียกSB 351.H5 ห214ส 2544,615.321 ห16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา