Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ : สมถะ และ วิปัสสนา (วิปัสสนากรรมฐาน ภาค 2) / ศรีศากยอโศก (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งศรีศากยอโศก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.ใจเย็น (สำนักพิมพ์นาลันทา), 2559.
เลขเรียกBQ 5620 ศ254จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแจ่มใส ใจสุข กับการฝึกสมาธิ [videorecording] / จำลอง ดิษยวณิช.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ดิษยวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด (ผู้ำจำหน่าย), 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์สมถะและวิปัสสนาในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Samatha and Vipassana in t...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจ้อย ถาวโร (แก้วคำสุข)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 294.3122 จ199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวจน-หมวดธรรม เปิดธรรมที่ถูกปิด. ฉบับ 15, ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา / มูลนิธิพุทธโฆษณ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิ, 2559.
เลขเรียกBQ4068.T5 พ835 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimply living / บรรณาธิการบริหาร, สุนีรัตน์ ไม้ทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Simply Publishing, [2557].
เลขเรียก158 ซ322 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimply living = คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย : Taste of the earth ผู้คน ผืนป่า พืชพรรณ อาหาร / บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : Simply, 2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถามตอบปัญหาธรรม. เล่ม 1 / พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต
ชื่อผู้แต่งพระอัครเดช (ตั๋น ถิรจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภา, 2554.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ417ถ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดา = Simplify your life / แปลโดย ภัควัต พลังชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2544.
เลขเรียกBJ1496 ช583,170.44 ช583
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimply living : คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย / สุนีรัตน์ ไม้ทิม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณปิ่นเกล้า, [2556?]
เลขเรียกBJ1496 .ช64,170.44 ซ74ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค = Timeless simplicity : creative li...
ชื่อผู้แต่งเลน, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกBJ1496 ล784 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกธรรมคดี : รวมบทความและข้อเขียน = Pakinnakadharmagati : Essays and writings / ของ พระราชกิตติโมล...
ชื่อผู้แต่งพระราชกิตติโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต)
เลขเรียกBQ5660 พ171ป 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม : เทศน์อบรมพระ / โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
ชื่อผู้แต่งพระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรีมา พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกBQ1370 พ462
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา