Found: 601  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมล้านนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย / ผู้เรียบเรียง : สามารถ สิ...
ชื่อผู้แต่งสามารถ สิริเวชพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ; นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียกNA6022.N6 ส64 2548,720.95936 ส654ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ : ประเภทเรือนอยู่อาศัย / [คณะผู้จัดทำ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ... และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กรมศิลปากร, 2540.
เลขเรียกNA7435 ส181พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมลำพูน / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียกNA1522.ล5 ว66 2544,720.9593 ว33ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular architecture / วิวัฒน์ เตมียพันธ์, ปฐม พัวพันธ์สกุล
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ เตมียพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์, 2557
เลขเรียกNA7435.N6 ว-ส 2557,อ/ภน 728.37 ป136ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร = Lanna House: architectural sty...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียกNA7435.N6 ช489ค,728 ช489ค 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนล้านนากับวิถีชีวิต = Lanna house and way of life / ฐาปนีย์ เครือระยา
ชื่อผู้แต่งฐาปนีย์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกNA7435 ฐ319,ภน 728 ฐ255ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนล้านนากับวิถีชีวิต / ฐาปนีย์ เครือระยา [Text]
ชื่อผู้แต่งฐาปนีย์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกNA7435.N63 ฐ319ร 2560,728 ฐ319ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนล้านนาและลวดลายประดับอาคาร ประเภทคุ้มและที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ = Lanna house anddeco...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศุนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียกNA7435.N6 ช489 2562,728 ช489ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววัด--เที่ยววา--ชมปูนปั้นล้านนา / ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545.
เลขเรียกNA7160 ส74,722.4 ส47ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น = Thailand's cultural conservative identity : Regional architectur...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์ จำกัด), 2540.
เลขเรียก720.9593 อ871
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสถาปัตยกรรมและผังเมืองอีสาน / ผู้เขียน, ธาดา สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งธาดา สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกNA7435.N68 ธ223 2562,720.9593 ธ511ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนกาแล / ผู้แต่ง เฉลียว ปิยะชน ; ภาพถ่าย ภาพลายเส้น โดย ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งเฉลียว ปิยะชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2552.
เลขเรียกNA7435.ห7 ฉ76 2552,728.37 ฉ57ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปราชญ์ / [คณะผู้จัดทำ กิตต์ มักการุณ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์อุบลราชธานี, [2551]
เลขเรียกNA1522.N65 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา