Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิดร่มฉัตร 60 ปีครองราชย์ / บรรณาธิการ เมตตา อิศราภรณ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการธรรมทานเพื่อปัญญาบารมี, 2549.
เลขเรียกBQ5133 ท274 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถาปัตยกรรมแบบมีมุขประเจิดในสมัยอยุธยาตอนปลาย / โดย ชลอ การเรียนทอง.
ชื่อผู้แต่งชลอ การเรียนทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสันนิษฐานรูปแบบอุโบสถ(ร้าง) หน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งชาญคณิต อาวรณ์
พิมพลักษณ์พะเยา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558
เลขเรียกภน 726.143 ช231น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถาปัตยกรรม-ศิลปกรรมโบสถ์ศิลาแลง วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร / อนุธดา ป...
ชื่อผู้แต่งอนุธดา ปันม่วง
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียกว 720.9593 อ191ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนศิลป์ : ปูนซีเมนต์ขาว / บริษัท สยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด : จัดทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก726.143 ศ376 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซุ้มทรงบันแถลงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.3) : กรณีศึกษาเฉพาะพระอุโบสถและพระวิหาร...
ชื่อผู้แต่งวรรณา คำปวนบุตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบสถ์มหาอุด / คณะผู้จัดทำ : ธวัชชัย ฤทธีราวี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ ฯ] : สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและระบบวิธีการก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร สมัยอยุธยาตอนปลาย (พื้นที่ศึกษา จ.นครสวรรค์) ...
ชื่อผู้แต่งธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอุโบสถแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = The Ubosath of late ...
ชื่อผู้แต่งจุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกวจ 726.1 จ74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)-เสาชิงช้า / โครงการจัดทำหนังสือสองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวรารามและหนังสือเทวสถาน(...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, [2549]
เลขเรียก726.143 ท639
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทิดร่มฉัตร 60 ปีครองราชย์ / บรรณาธิการ เมตตา อิศราภรณ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการธรรมทานเพื่อปัญญาบารมี, 2549.
เลขเรียกBQ5133 ท712 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเจดีย์ / พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2503.
เลขเรียกNA6021 .อ36,294.3435 อ154ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารแนวทางการออกแบบโบสถ์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย / คณะอนุกรรมการศิลปะในพิธีกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
เลขเรียก729 อ518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมสำคัญเมืองอุบล / คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร อุดม พรประ เสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งอุดม พรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2331.
เลขเรียกNA6022.U2 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอปากเกร็ด = Temples in Pakkred, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกBQ6337 พ757 2553,726.143 พ757ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา