Found: 1,201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกส.ร. 728 ช612ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 4 : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้...
ชื่อผู้แต่งผุสดี ทิพทัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกNA7435 ผ662บ 2545,728.3 ผ75บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 1 : รัชกาลที่1-3 (พ.ศ. 2325-2394) / ผุสดี ทิพทัส
ชื่อผู้แต่งผุสดี ทิพทัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกNA7435 ผ662 2546 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ = The mathematics of the ideal villa and other ess...
ชื่อผู้แต่งโรว์, โคลิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2561.
เลขเรียก720.8 ร942ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลวดลายประดับช่องลมเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี / โดย จันทรรัตน์ เหมเวช.
ชื่อผู้แต่งจันทรรัตน์ เหมเวช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือน +ไทย 2 : จุลจักวาลสถาปัตยกรรม / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา ปทุมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกNA7279.7.A1A7 ท-ร 2552,728.3 ท473รจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเรือนในสยาม : การปฏิรูปสู่ความทันสมัย = Domestic architecture in Siam : the reformation period /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียกNA1521 .บ635 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม. / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์.
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา ปทุมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2536
เลขเรียกNA1460 ท473 2536,721.4 ท473ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องH-2 รูปทรง ขนาด ที่ตั้ง ความเป็นอยู่ / เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒจารย์ : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2563
เลขเรียก728 อ886 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 2 : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ...
ชื่อผู้แต่งผุสดี ทิพทัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกGT 2420 ผ662บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสความคิด สถาปนิก 30 = Expression of thought by 30 Thai Contemporary Architects / [บรรณาธิการ ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2530.
เลขเรียกNA6021 ก234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรสู่ชุมชนยั่งยืน ชองชาวไทยมุสลิมบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา / ปิยาภรณ์ อรมุต จิฬา ...
ชื่อผู้แต่งปิยาภรณ์ อรมุต จิฬา แก้วแพรก ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2553.
เลขเรียก728ป 362 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรม--ชุมชน--ท้องถิ่น : สัมมนาวิชาการ 24-25 กรกฎาคม 2546 / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการ สถาปัตยกรรม ชุมชน ท้องถิ่น (2546 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
เลขเรียก720 ส116ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมไทย / ภัทราวดี ศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งภัทราวดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียก720.9593 ภ378ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา