Found: 9,218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2515 = Educational report institutions of ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2516?]
เลขเรียก378.593 ส691ร 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [text] / คำเพ้า จันทร์เพ็งชัย
ชื่อผู้แต่งคำเพ้า จันทร์เพ็งชัย
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกวพ 378.1 ค372อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคม : ระดับสถาบันมนต่างประเทศ / สถาบันคลังสมองของชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันคลังสมองของชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561]
เลขเรียกLB2331.43 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสถาบันวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย / จัดทำโดย สำนักวิจัย และพัฒนา และศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2535.
เลขเรียก378.155025 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติอุดมศึกษา 2558-2560 [text] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2561]
เลขเรียกสร 378 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต : บทบาทอุดมศึกษากับการแก้ปัญหาวิกฤตของสังคมไทย : เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการปร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก361.6 ม857อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2541 = Higher education data and information ministry of ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก378.009593 ท119ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2544 = Higher education data and informatio ministry of U...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก378.593 ท119ข 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง65 ปี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 สิงหาคม 2544 / สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2544.
เลขเรียกLG395.ท9ส545 ส63,378.9593 อ812ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ = Tieca guide to international education
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประทศ, 2549
เลขเรียก371.42 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ รจนาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
เลขเรียกLB2328.52.T5 จ512,378.04 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร = Cultural Management in Higher Education ...
ชื่อผู้แต่งธพล ชูดำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550.
เลขเรียก378.01 ธ16ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัย : บทบาทของหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2544 ณ โ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
เลขเรียก378.593 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในเอเซีย / โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย, สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกLB2331.62 น149ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการของนักศึกษา ต่อการบริการทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ= A study of the...
ชื่อผู้แต่งวรรณา ไชยวิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2547.
เลขเรียก378.01 ว17ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา