Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการออกแบบสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2558 = Standards & design gui...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2558.
เลขเรียกRA967 .ส63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบความต้องการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในสถานบริการสุขภาพ = A development of requireme...
ชื่อผู้แต่งนันทวรรณ ประภักรางกูล
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกRA427 น424ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพยาบาล : เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7), 2560.
เลขเรียก616 นพ927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตลาดสำหรับสถานบริการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย : กรณีศึกษาในเขตกรุงเท...
ชื่อผู้แต่งธีรพล คำแสน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service cost analysis ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย รอดชะพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 362.12 ฉ573ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สถานบริการสุขภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา [Text] วาทิต อุตอา...
ชื่อผู้แต่งวาทิต อุตอามาตย์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2537
เลขเรียก362.12 ว223ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการออกแบบสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กองแบบแผน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวง, 2558-
เลขเรียกส.ร. 711.555 ส242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ: ทันตกรรม / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระ...
ชื่อผู้แต่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก728.37 ก344ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ: ธนาคารเลือด / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...
ชื่อผู้แต่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก728.37 ก344ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ: ผ่าตัด / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทร...
ชื่อผู้แต่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก728.37 ก344ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ: สูติกรรม / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระ...
ชื่อผู้แต่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก728.37 ก344ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ: เวชระเบียน / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก...
ชื่อผู้แต่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก728.37 ก344ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่เหมาะสม จังหวัดพิษณุโลก / ศิริรัตน์ เก่งกล้า, สิท...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ เก่งกล้า
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกW4 ศ481ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์กำลังคนและภาระงานระหว่างศูนย์สุขภาพชุมชนหลัก และศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่า...
ชื่อผู้แต่งวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกW4 ว397ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา : ศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดพิษณุโ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ใจกล้า
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกW4 พ164น 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา