Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง / นงเยาว์ เนาวรัตน์
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้วิจัย
เลขเรียก370.82 น146ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรีศึกษา 2 : ผู้หญิงกับประเด็นต่างๆ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกHQ1181.ท9 ส635,305.4 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน / กนกพรรณ...
ชื่อผู้แต่งกนกพรรณ วิบูลยศริน, 2523-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่นของผู้หญิง / นงเยาว์ เนาวรัตน์.
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ เนาวรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกLC1701 น12 2560,305.8 น146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทสตรีในโรงเรียน / วิเคราะห์และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538.
เลขเรียกLC1486.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการด้านสตรีศึกษาในภาคเหนือ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2531 ณ โรงแรมนอร์ทเทอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการด้านสตรีศึกษาในภาคเหนือ (2531 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกHQ1438.T5 ก485ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด โดยครอบครัวมีส่วนร่วม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร / ...
ชื่อผู้แต่งปิยะดา ชาตะวิถี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาขีดความสามารถของสตรีในการพัฒนาตนเองและชุมชนของจังหวัดชุมพร = The study of women's capabiliti...
ชื่อผู้แต่งณัชฎา อินทรสุรรณ 2517-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHQ1240.5.ท9 ณ62 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์สตรีในหนังสือพิมพ์รายวันในช่วงปี 2528-2537 / ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน์ = A study of wo...
ชื่อผู้แต่งชนัญชี กาญจนอุไรโรจน์ 2510-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยขน์ และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไท...
ชื่อผู้แต่งสุวัลยา นูเร
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตแม่ค้าบนรถไฟท้องถิ่นระหว่างสถานีอุบลราชธานี-สถานีสุรินทร์ / ศิริพร เชิดดอก.
ชื่อผู้แต่งศิริพร เชิดดอก.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียกHQ ศ463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจและการดำรงชีพของแม่ค้าขายผักตลาดเจริญศรี / เบญจมาศ มวลสุข.
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ มวลสุข.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกHQ บ784 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิธร...
ชื่อผู้แต่งจุติภา ทรรพสุทธิ์, 2490-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกBQ6150 จ7บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์, ผู้เขียน ; วิระดา สมสวัสดิ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน บุนยาวงส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกPN56.5.W64 ด52,305.4 ด175ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา