Found: 371  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นสตรีบนเวทีการเมืองไทย / โดย สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษ์เวช
ชื่อผู้แต่งสุธีรา ทอมสัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, [2539?]
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ส786,305.4 ส443ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเรื่อง นโยบายพรรคการเมืองเรื่องสตรี วันที่ 15-17 สิงหาคม 2534 ณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงช...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมเรื่องนโยบายพรรคการเมืองเรื่องสตรี (2534 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2534.
เลขเรียก305.4 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอสั...
ชื่อผู้แต่งยอดไผ่ หล้าอินสม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 323.34 ย175บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาททางการเมืองของสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Women's P...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ กันทรส
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 323.34 ก137บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทสตรีทางการเมืองท้องถิ่นในเขตอำเภอผาขาว จังหวัดเลย = The Role of Women on Local Politics in Phak...
ชื่อผู้แต่งสลิลทิพย์ พิมเขตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 323.34 ส373บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤตภาคข่าว ผู้หญิงกับกฎหมาย และการเมืองการปกครอง มกราคม 2542-ธันวาคม 2543 / ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคม...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2544.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 ก275 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายพรรคการเมืองสตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิชายและการพัฒนา, 2535
เลขเรียก324.3 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยและกระบวนการที่เกี่ยวกับการยอมรับให้สตรีเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น = Factors and process inv...
ชื่อผู้แต่งธัณฑรัตม์ ปัญโญแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 323.34 ธ114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม กระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมบทบาทแรงงานสตรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2534 / สถาบันวิจัยบทบา...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุม กระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมบทบาทแรงงานสตรี สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 2534.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2534.
เลขเรียก331.4 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิสตรีตามแนวคิดทางการเมืองของแมรี่ วอลสโตนคราฟต์ = Woman rights according to Mary Wollstonecraft'...
ชื่อผู้แต่งศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 323.34 ศ373ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดกรุผู้หญิงดังในอดีต / โดย "ศรีจิตรา"
ชื่อผู้แต่งศรีจิตรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. วาทิน, 2531.
เลขเรียกCT3203 ศ185,920.72 ส 167 ป 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงไทย : ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา = Thai women : recommendations for development / บรรณาธิการ, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานองค์กรเอกชนไทยเพื่่อการประชุมเรื่องสตรีระดับโลก มูลนิธิคอนราด อเดนาวน์, 2537.
เลขเรียกHQ1750.55 ผ749(3) 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสตรีระยะที่ 6 พ.ศ.2530-2534 ของกรมการพัฒนาชุมชน / กองพัฒนาสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาด...
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. กองพัฒนาสตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมการพัฒนาชุมชน, 2531.
เลขเรียกHN49.W6 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีในชนบทต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...
ชื่อผู้แต่งวัชรียา ศรีหิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 305.42 ว387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Politica...
ชื่อผู้แต่งพระเองบู คุณกโร (สัว)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 323.34 อ886ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา