Found: 4,818  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจและพฤติกรรมการควบคุมการสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์ =...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ โทจำปา
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกBQ6140 ส282ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พระวิปัสสนา / ผู้เรียบเรียง ดำรงธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550.
เลขเรียก294.30922 ป 944 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูบา : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Kruba being : a case study in Chiang Mai and L...
ชื่อผู้แต่งพระครูวิสุทธิธรรมโฆสิต (สัมพันธ์ สิริธมฺโม)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกว/ภน 294.361 พ17111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าคณะตำบล ตามทัศนะของเจ้าอาวาส และพระเลขานุการในจังหวัดนครราชสีมา / พระคร...
ชื่อผู้แต่งพระครูสุตวรากร
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก294.36 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราดูพระ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดวงแก้ว, 2548.
เลขเรียก294.363 พ444ต 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุโต)
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกBQ5275 .T5 พ4
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนักเทศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พิมพลักษณ์ลำพูน : สำนักงาน, [2550?]
เลขเรียก922.943 ส311พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาด้านอน...
ชื่อผู้แต่งอัจลา พลโสดา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียก294.361 อ1127ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลอกคราบสังคมสงฆ์/ ส.ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งส.ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.), 2544.
เลขเรียกBQ 6140 ส111ล 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพ-ประวัติพระสุปฏิบันโน.
ชื่อผู้แต่งคณะนิตยสารมหาจักรคนพ้นโลก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาจักร, [25--?]
เลขเรียกBQ843 .ค36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวงกับพระป่ากรรมฐาน / พระรักษพล กุลวฑฒโน.
ชื่อผู้แต่งพระรักษพล กุลวฑฒโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2550.
เลขเรียก294.363 ร111น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทย / แสวง อุดมศรี
ชื่อผู้แต่งแสวง อุดมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBQ 6140 ส77 2559,294.366 ส969ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงฆ์ไทยใน 200 ปี / โดย สิริวัฒน์ คำวันสา.
ชื่อผู้แต่งสิริวัฒน์ คำวันสา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2524-2525.
เลขเรียกBQ6140 .ส66,294.309 สร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ : รายงานการวิจัย = A study of present situation of monks' educ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร มากแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
เลขเรียกวจ LC923 ส838,294.37 ส838ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ. 2477-2484 / คนึงนิตย์ จันทบุตร.
ชื่อผู้แต่งคนึงนิตย์ จันทบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
เลขเรียก294.3186 ค153ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา