Found: 2,475  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2559 = Faculty of Education Burapha University (1955-2015) / [ผู้...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], 2558.
เลขเรียก378.593 มบ747ศ 2498-2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2536-
เลขเรียก378.593 มบ747ศษ ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียก039.95911 ก491 2544 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความไม่เสถียรของโซลิตอนในพลาสมาที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนต่างกันเพียงเล็กน้อยของฟังก์ชันการกระจายตัวขอ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ภิบาลชนม์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งวิชิต สุรัตน์เรืองชัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
เลขเรียก378.12 ว543ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 ตามมติคณะรัฐมนตร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2556, [2013]
เลขเรียกWY18 ค962 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ...
ชื่อผู้แต่งอุทิศ บำรุงชีพ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.3 อ824ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ บางแสน ชลบุรี 2536 / มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก378.05 มบ747ศษ น 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ คณะศึกษาศา...
ชื่อผู้แต่งอุทิศ บำรุงชีพ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.3 อ824คก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนศึกษากับการพัฒนาประเทศ / คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสารัตถศึกษา, 2528.
เลขเรียก379.2 ค174พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งฉลวย บุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539
เลขเรียก410 ฉ454ภ 2/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ 12 สาขาศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก630 ส111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A ...
ชื่อผู้แต่งแสนย์ สายศุภลักษณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
เลขเรียก375 ส285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนศึกษา = Religious studies / ศรีคำ บัวโรย.
ชื่อผู้แต่งศรีคำ บัวโรย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มปพ. [2556?].
เลขเรียก268 ศ173ศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมศึกษาศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
เลขเรียกLB15 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา